Ansöka om stöd

Hos handläggarenheten kan du få information om det stöd och den hjälp som kommunen ansvarar för inom vård och omsorg.

Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om stöd och hjälpinsatser inom socialtjänstlagen (SoL) samt utreder och fattar beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din ansökan handläggs så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Färdtjänsthandläggare utreder och beslutar enligt lagen om färdtjänst.

All avgiftshantering som rör hemtjänst och särskilt boende handläggs av avgiftshandläggarna på omsorgsförvaltningen.

Om du har frågor angående äldreomsorgen, svårigheter att ringa myndigheter och andra du behöver prata med eller har svårt att uppfatta instruktioner från telefonsvarare kan du ringa kommunens servicetelefon för personlig kontakt och få hjälp att lösa ditt problem.

Enhetschef hand­läggar­enheten

Marie Jonsson
0651-182 78
marie.jonsson@ljusdal.se

Kontakta oss

Hand­läggarenheten mottagningstelefon
0651-76 14 00

Handläggare äldreomsorg bistandshandlaggare@ljusdal.se

Handläggare funktionsnedsättning
lsshandlaggare@ljusdal.se

Färdtjänsthandläggare
fardtjanst@ljusdal.se

Avgiftshandläggare
ofavgifter@ljusdal.se

Telefontid
Tisdagar och torsdagar
08.00-11.00

0651-76 15 25

Anhörigkonsulent
anhorigstod@ljusdal.se

Servicetelefon för äldre

0651-182 00
Måndag-torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00-15.00