Avgifter inom vård och omsorg

För att besluta om avgifter för olika insatser inom vård och omsorg tillämpar Ljusdals kommun den så kallade maxtaxan.

Maxtaxa innebär det att den enskilde individen garanteras medel för att täcka dagliga levnadskostnader (förbehållsbelopp) innan den kommunala avgiften kan tas ut. Den del som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns ett högkostnadsskydd som begränsar vad kommunen får ta ut i avgift. Enligt kommunallagen får kommunen inte heller ta ut mer än sin självkostnad för sina insatser.

Nivån på förbehållsbelopp och högkostnadsskydd förändras varje år utifrån prisbasbeloppet, som följer inflationen i samhället och garanterar att beloppen inte urholkas. Även kommunens taxor och avgifter följer samma uppräkning.

Så här beräknas avgiftsutrymmet

Beräkning

Specifikation

Brutto­inkomst

Pension, pensionsförsäkring, inkomst av anställning, sjukpenning, livränta, a-kassa, bostadsbidrag, inkomst av kapital, med mera.

Skatt

Kommunal inkomstskatt, kyrkoavgift, begravningsavgift, statlig inkomstskatt, skatt på kapitalinkomst.

Bostads­kostnad

Hyra eller driftskostnad för egen bostad.

Förbehålls­belopp

Schablonbelopp beroende på ålder och civilstånd.

Individuellt förbehåll

Har man avgift för mat räknar kommunen ut ett extra förbehåll (fördyrad mat). Har man andra ökade levnadskostnader, t.ex. god man och medicinsk fotvård, kan man göra en ansökan hos kommunen.

Avgifts­utrymme

Det som kommunen får ta ut i avgift, dock aldrig mer än högkostnadsbeloppet.

Kontakt avvgiftsbeslut och fakturor

Avgiftshandläggare
Kontaktcenter
0651-180 00
kommun@ljusdal.se