Kontaktmannaskap, genomförandeplan

Kontaktmannaskap

Inom äldreomsorgen i Ljusdals kommun jobbar personalen med kontaktmannaskap både inom särskilt boende och i hemtjänsten. Kontaktmannaskap innebär att varje person som har beviljade insatser får en eller två personer i personalgruppen som kontaktman. Kontaktmannen är den som företräder den äldres intressen lite extra och ansvarar för att en genomförandeplan upprättas. Den äldre och de anhöriga ska veta vem kontaktmannen är, för att på så sätt ha en möjlighet till god dialog.

Genomförandeplan

En genomförande­plan upprättas tillsammans med var och en som beviljats insatser inom äldreomsorgen. Syftet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår de mål som biståndsbeslutet innebär. Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd som ges och skapa en tydlighet för det praktiska genomförandet av beslutade insatser.

I genomförandeplanen ska det framgå vad som ska göras samt när och hur det ska göras. Planen beskriver insatserna utifrån varje individs speciella behov och blir ett stöd för hur personalen ska ge stödet till den äldre.

Kontakt

Verksamhets­utvecklare
Ingrid Johansson
0651-180 38
073-274 85 75
ingrid.johansson@ljusdal.se