Missbruk och beroende

Har du frågor om missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du vända dig till vuxenenheten vid individ- och familjeomsorgen.

Vuxenenheten utreder behov av och ger bistånd till insatser för vuxna personer med riskbruk, missbruk och beroende. Stödinsatser till vuxna personer med annan problematik kan också förekomma då annan hjälp inte finns att tillgå.

Vuxenenheten samverkar med Beroendecentrum i Ljusdal som erbjuder information, rådgivning, stödsamtal och behandling i öppenvård.

Anmälan till socialtjänsten gällande vuxna med missbruk

Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten gällande vuxna som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Anmälan om missbruk kan göras skriftligt eller muntligt. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer till nämndens kännedom. Du kan kontakta vuxenenheten för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

När arbetsmarknads- och socialförvaltningen får in en anmälan att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, genomförs först en förhandsbedömning. Det innebär att man kontaktar den som anmälan rör, informerar om att anmälan inkommit och vad den innehåller. Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård.

Är personen inte motiverad till vård, trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem, kan en utredning enl. § 7 LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas.

För att tvångsvård ska kunna beslutas krävs att personen har ett fortgående missbruk, att personen har ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på frivillig väg och att personen till följd av missbruket:

  • utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara
  • löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv
  • kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Minst ett av ovanstående kriterier måste vara uppfyllda.

Vård enligt LVM beslutas av Förvaltningsrätten och kan vara i maximalt sex månader. Den kan inte förlängas.

Kontakt

Vuxenenheten
073-064 43 18

Måndag-tisdag 08.30-16.00
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag-fredag 08.30-16.00
Lunch 12.00-13.00

Relaterade sidor