Markupplåtelse

Om du som företagare eller privatperson tillfälligt vill använda kommunens mark (exempelvis gator, trottoarer, torg och parker) för ett ändamål som platsen inte är avsedd för, behöver du ha tillstånd från polisen. Exempel på sådant som kräver tillstånd är:

  • byggetablering
  • byggställning
  • uteservering
  • container
  • skylift
  • evenemang
  • reklamskyltar

Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som är markägare för att få ett yttrande. Kommunen kan lämna villkor för markupplåtelsen i sitt yttrande till polisen och tar även ut en avgift för markhyra om markupplåtelsen blir godkänd.

Om du är intresserad av att bedriva torghandel på platser som upplåtits för detta behövs inte polisens tillstånd utan då sker ansökan direkt till kommunens
gatu- och parkenhet.

Du behöver inte tillstånd om platsen bara används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det kan till exempel vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Trafikanordningsplan

För vissa typer av markupplåtelser krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). En sådan krävs till exempel om väg-, gång- eller cykeltrafiken behöver ledas om eller vid ett evenemang. Ta kontakt med en handläggare på gatu- och parkenheten för mer information.

Tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF)

Om markupplåtelsen till exempel innebär att en gata stängs av eller att det behövs parkeringsförbud så behövs det även tas ett beslut om en tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF).

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.

Telefonnummer:
0651-180 00

Öppettider:
måndag - torsdag
kl. 8.00 - 17.00
fredag
kl. 8.00 - 15.00

Mejladress: gatapark@ljusdal.se