Utvärdering av bränderna

De stora bränderna i Ljusdals kommun sommaren 2018 analyseras i utvärderingar och utredningar hos flera olika instanser. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg påbörjar upphandling av en gemensam olycksutredning under januari - februari 2019.

Här är de utvärderingar vi känner till. Dessutom pågår interna utvärderingar hos flera berörda offentliga aktörer. 

Utvärderingar

Ansvar för utredning

Innehåll

Klar datum

Regeringen

Skogsbränderna sommaren 2018 - betänkande av 2018 års skogsbrandutredning (SOU 2019:7) PDF

Klar

Ljusdals kommun och länsstyrelsen Gävleborg

Gemensam utredning av räddningstjänstens arbete enligt Lag om skydd mot olyckor (händelser, erfarenheter, samverkan, rutiner, systemförutsättningar, ledning, osv).

Sommar/
höst 2019

Ljusdals kommun

Den interna krisledningsorganisationen under bränderna.

Februari

Grannkommuner

Utvärderar sina insatser under bränderna i Ljusdals kommun.


Försvarshögskolan

Länsstyrelsens krishantering, stab och ledning.

31 januari

Länsstyrelsen Östergötland

Hur arbetade länsstyrelser enskilt och tillsammans.

31 januari

Lunds universitet

Samverkan, ledning och synergieffekter
Jämtland, Dalarna och Gävleborgs länsstyrelser. 

31 januari

Mittuniversitetet

Information/kommunikation och frivilligorganisation 
Jämtland, Dalarna och Gävleborgs länsstyrelser.

31 Januari

Länsstyrelsen nationellt

Förbättringsprojekt, t ex sambandsfrågor och IT.


Röda korset

Sammanställning av insatser lokalt.

Klar

Röda korset

Nationell kartläggning av vilka bränder Röda korset deltog i och lärdomar för att bli ännu bättre.

Jan- mars

Skogsstyrelsen

-Förslag till åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket
-Hantering av GIS (geografiska informationssystem), mm.
-Utredning av vägar tillsammans med Trafikverket (se nedan).

Delvis klart

Statens Lantbruksuniversitet
(SLU)

Brandorsak och brandspridning.


Trafikverket

-Skador på transportinfrastruktur efter bränderna 2018
-Rapport om att säkerställa transportinfrastruktur

Klara

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)

-MSB:s arbete med skogsbränderna 2018 (fakta)

-Spridning & brandrisk, 10 dec.

-Intern utvärdering av myndighetens insatser.

-Förstärkt kapacitet och åtgärder inför skogsbrandssäsongen 2019 (internt MSB).

Del 1 (förstärkt
kapacitet avseende
materiel inför framtida
hantering av omfattande
skogsbränder)

Del 2 (utbildning och kompetens) och Del 3 (flygande resurser för brandbekämpning)

-Rapportering i myndighetens årsredovisning (punkt 6 i regleringsbrev) med övergripande bedömning av samhällets krisförmåga generellt.

Delvis klart