Lokala brottsförebyggande rådet, Brå

Ljusdals kommuns lokala brottsförebyggande råd, Brå, startade 2019 och består av förvaltningschefer, säkerhetschef, samordnare mellan skola och socialtjänst, chefer för de kommunala bolagen, chef för närsjukvården samt kommunpolis.

Syftet med lokala Brå är att med utgångpunkt i en gemensam lägesbild, som görs inom kommunens verksamheter, jobba strukturerat och kunskapsbaserat med de viktigaste och vanligaste problemen i vårt lokala samhälle. Målet för lokala Brå är att utveckla ett långsiktigt strategiskt brottsförebyggande arbete som främjar tryggheten för alla som bor i, eller besöker, Ljusdals kommun.

Lokala Brå sammanträder tio gånger per år.

Styrgrupp för Ljusdals lokala Brå är kommunstyrelsens arbetsutskott och det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år, samt vid behov.

Hur arbetar, och vad gör lokala Brå?

Brå arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande med utgångpunkt i en gemensam lägesbild med de viktigaste och vanligaste problemen i vårt lokala samhälle.

Avgörande för att få en rättvisande lägesbild är de viktiga lägesrapporter som kommunens alla verksamheter samt polis lämnar in.

Ljusdals lokala Brå är styrgrupp för En kommun fri från våld, som verkar för ett lokalt förebyggande arbete mot våld.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunens verksamheter

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tjänar på samverkan, då flera parter kan åstadkomma mer än en ensam part kan.

Ljusdals kommun och Polismyndigheten har sedan flera år en samverkansöverenskommelse för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Om myndigheten Brå

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som verkar för att brottsligheten minska och tryggheten ökar i samhället.

Det gör myndigheten genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbeta.

Myndigheten Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering.

Säkerhetschef

Josefin Jarlheden

0651-187 28

josefin.jarlheden@ljusdal.se