Frågor och svar (FAQ) - Utbildning & förskola

Förskola

Rätt till plats

Barn som är folkbokförda i Ljusdals kommun erbjuds plats i våra verksamheter i enlighet med skollagen.

Förskola

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas plats i förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Allmän förskola ska erbjudas från höstterminen det år barnet fyller tre. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Fritidshem

Elev i åldrarna 6-13 år (till och med vårterminen det år barnet fyller 13) har rätt till plats i fritidshem om vårdnadshavaren arbetar eller studerar eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ljusdals kommun erbjuder plats i fritidshem från måndag vecka 32 det år eleven börjar förskoleklass.

Grund för placering förskola

Det är vårdnadshavares eller barnets/elevens behov som styr vilken typ av plats barnet/eleven ska ha på förskola eller i fritidshem.

Arbete eller studier

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats i förskola.

Det är vårdnadshavares arbetstid/studietid, inklusive restid till och från arbetsplats, skola eller studieplats, som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskolan. I vistelsetiden räknas också tid för sömn vid nattarbete. Det är den vårdnadshavare vars arbetstid börjar senast samt den vårdnadshavare som avslutar sin arbetsdag tidigast som ligger till grund för barnets vistelsetid.

Schema ska lämnas in så snart det är möjligt för varje barn via kommunens e-tjänst. Vid studier skall studieintyg lämnas till handläggare för förskola. Arbetsgivarintyg och arbetsschema skall lämnas in på begäran.

Föräldraledighet

Barn, vars vårdnadshavare som enligt föräldraledighetslagen är föräldralediga för vård av annat barn, får vara i förskolan tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vistelsetidens förläggning vid föräldraledighet fastställs av rektor tillsammans med verksamheten.

Barn i förskolan får i direkt samband med syskons födelse behålla sitt ordinarie schema i 10 arbetsdagar, därefter gäller 15 timmar per vecka.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare är sjukskriven, eller har sjukersättning, gäller den ordinarie tidsomfattningen men förläggningen av vistelsetiden beslutas av rektor. Finns behov av mer tid på grund av vårdnadshavares sjukdom ska detta samrådas med rektor som tar beslut om utökad vistelsetid. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Allmän förskola

Alla barn mellan 3-5 år omfattas av allmän förskola 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Det gäller alla barn 3-5 år, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Allmän förskola börjar gälla höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola är helt avgiftsfri om vårdnadshavare enbart har behov av max 15 timmar per vecka under en längre period, exempelvis vid föräldraledighet. Vistelsetidens förläggning vid en avgiftsfri placering fastställs av rektor tillsammans med verksamheten och barnet är då också ledig på grundskolans lovdagar. Om vårdnadshavare önskar ha en avgiftsfri placering till sitt barn ska det anmälas till handläggare för förskola.

Vårdnadshavare till barn 3-5 år som har behov av mer än 15 timmar/vecka får istället ett avdrag på föräldraavgiften motsvarande 15 timmar per vecka (28%) fr.o.m. höstterminens start.

Inför hösten det år barnet fyller tre år ska kommunen ta kontakt med dess vårdnadshavare, om barnet inte redan har en förskoleplats. Vårdnadshavare ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till allmän förskola. Om barnet inte börjar i förskola ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. Sista kontakten tas inför våren det år barnet fyller sex år.

Kommunen ska också erbjuda förskoleplats, utan att något önskemål lämnats, i de fall där barnet är fött utomlands och vistats högst fem år i Sverige eller att barnets föräldrar är bosatta i Sverige, födda utomlands och vistats högst fem år i Sverige.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

I dessa fall ska kommunen erbjuda allmän förskola även för 1-2 åringar eller motsvarande reducerad avgift vid behov av längre vistelsetid

Mottagande i annan kommun

Barn har rätt att bli mottaget i förskola i en annan kommun än hemkommunen om särskilda skäl föreligger utifrån barnets situation. Mottagande kommun beslutar om barnet tas emot efter att ha inhämtat yttrande från barnets hemkommun.

Omsorg på obekväm tid

Nattis är tillgängligt för barn till vårdnadshavare i hela kommunen som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg på kvällar, nätter, helger samt ”röda dagar” med undantag för jul- och nyårsafton.

Barnet kan ha en placering på Nattis från ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

·       Öppettider Nattis är klockan 17.00-07.30.

Om barnet hämtas på kvällen ska det ske senast klockan 22.30 och lämning tidigast klockan 05.00 på morgonen. Om barnet behöver hämtas senare eller lämnas tidigare ska barnet övernatta i verksamheten.

·       Vårdnadshavares arbetstid, studietid och restid ligger till grund för barnets närvarotid.

·       Vårdnadshavare ansvarar för barnets förflyttning mellan dag- och nattverksamhet.

·       Endast en avgift debiteras även om barnet har placering både på Nattis och placering vid annan förskola under dagtid.

·       Ansökan till Nattis sker via kommunens e-tjänst alternativt kontakt med

kommunens handläggare för förskola och fritids. I samband med ansökan behöver intyg om obekväm arbetstid och arbetsschema lämnas in.

Ansökan om plats

Förskola

Ansökan om plats till förskola sker via kommunens e-tjänst. Länk till e-tjänsten finns på kommunens hemsida. Ansökan kan göras tidigast sex månader innan önskad placering och senast 1 månad innan önskad placeringsstart.

Fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds så snart kommunen har tagit emot ansökan om ett behov. Ansökan om plats till fritidshem sker via kommunens e-tjänst. Länk till e-tjänsten finns på kommunens hemsida.

Växelvist boende

Om barnet/barnen bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda vårdnadshavarna har behov av plats ska båda göra var sin ansökan och har då så kallad delad plats. Delad plats avser placering på samma förskola/fritids.

Dubbla platser medges endast då behov av kvälls-, natt- och helgomsorg finns. Barn som bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds plats i den kommun där barnet är folkbokförd.

Platsinnehavare

Platsinnehavaren är den/de vårdnadshavare som ansökt om och tackat ja till plats. Vid delad plats är båda vårdnadshavarna platsinnehavare. När ett barn är placerat i familjehem (jämlikt socialtjänstlagen) är familjehemmet platsinnehavare.

Erbjudande om plats

Placering erbjuds så nära barnets hem som möjligt och vi strävar efter att erbjuda plats på önskad förskola. Detta kan dock inte garanteras och beror på platstillgång och barngruppens sammansättning och storlek.

Plats erbjuds i största möjliga mån efter behovsdatum dock senast inom fyra månader efter ansökningsdatum. Ett placeringserbjudande skickas till barnets vårdnadshavare via kommunens e-tjänst som ska besvaras inom det datum som anges. Har svar inte kommit inom angiven tid tas köuppgifterna bort och platserbjudandet går till nästa barn i kön och ny ansökan måste göras.

Turordningsregler

 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (Skollagen 8 kap 7 §).
 2. Barn vars garantidatum om fyra månaders kötid löper ut (Skollagen 8 kap 14 §).
 3. Barn som har syskon i förskola och står i kö, ska så snart det är möjligt få en placering på den förskola där syskonet har plats.
 4. Nyplaceringar placeras före barn som redan har en plats i kommunen.

Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats ska ny ansökan göras och man får då ett nytt ansökningsdatum.

Om vårdnadshavare vill flytta fram inskolningsdatum så är det tillåtet max en månad men avgift utgår från och med placeringsdatum. Påbörjas inte inskolningen inom den månaden avslutas placeringen och nytt ansökningsförfarande krävs.

Vistelsetid

Platsinnehavare som arbetar eller studerar

Det är vårdnadshavares arbetstid/studietid samt studietid i hemmet, inklusive restid till och från arbetsplats, skola eller studieplats, som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola/fritidshem. I vistelsetiden räknas också tid för sömn vid nattarbete.

Schema ska lämnas in så snart det är möjligt för varje barn via kommunens e-tjänst. Det är den vårdnadshavare vars arbetstid börjar senast samt den vårdnadshavare som avslutar sin arbetsdag tidigast som ligger till grund för barnets vistelsetid. Vid studier skall studieintyg lämnas till respektive skoladministratör. Arbetsgivarintyg skall lämnas in på begäran.

Platsinnehavare som är arbetssökande eller föräldraledig

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt till vistelsetid 15 timmar per vecka på förskolan. Vistelsetidens förläggning vid arbetslöshet, föräldraledighet och för allmän förskola fastställs av rektor tillsammans med verksamheten.

Vistelsetid efter syskons födelse

Barn i förskolan får i direkt samband med syskons födelse behålla sitt ordinarie schema i 10 arbetsdagar, därefter gäller 15 timmar per vecka.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare är sjukskriven, eller har sjukersättning, gäller den ordinarie tidsomfattningen men förläggningen av vistelsetiden beslutas av rektor. Finns behov av mer tid på grund av vårdnadshavares sjukdom ska detta samrådas med rektor som tar beslut om utökad vistelsetid. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Vistelsetid vid korttidspermittering

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad (helt eller delvis) av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning. Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem.

Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem. Det räcker med att en av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla. Barn till vårdnadshavare som tillfälligt behöver gå ner i arbetstid med anledning av virusets spridning har fortsatt rätt till plats. Det är vårdnadshavares arbetstid/studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskola/fritidshem.

Förvaltningen ser ingen anledning att begränsa tiden till ett bestämt antal timmar, utan vistelsetiden (schemat) anpassas i dialog mellan vårdnadshavare och rektor på förskolan. Detta kan komma att ändras utifrån aktuell situation.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya omsorgsbehov i IST och ändra vistelsetiden under ”Mina tider” i SchoolSoft.

Byte av placering

Önskas ett byte av placering kan det göras på begäran av vårdnadshavare genom att göra en ny ansökan om plats. För att ansöka om byte från en kommunal förskoleenhet till en annan kommunal förskoleenhet görs en ny ansökan i kommunens e-tjänst utan att säga upp nuvarande plats. Byte sker i mån av plats huvudsakligen i januari och augusti. Erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte vid byte av förskola.

Uppsägning av plats

Uppsägning av förskoleplats

Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten. Uppsägning skall inte göras vid byte av förskola inom den kommunala verk-samheten eller vid övergång från kommunal förskola till kommunalt fritidshem. Om behov av ny förskoleplats finns inom tre månader och placering är möjlig gäller inte uppsägningen och avgift för dessa månader kommer att tas ut retroaktivt.

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten. Om behov av ny fritidshemsplats finns inom tre månader gäller inte uppsägningen och avgift för dessa månader kommer att tas ut retroaktivt.

Skuld

Kommunen kan säga upp ett barns/elevs plats i förskola och fritidshem om platsinnehavaren inte betalar avgiften. För att få behålla sin plats om en skuld uppstår ska en avbetalningsplan upprättas och följas.

Frånvaro från plats

Sammanhängande oanmäld frånvaro från plats i förskola/fritids i mer än 30 dagar betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaro och för gällande uppsägningstid. Outnyttjad plats med anmäld frånvaro i mer än 90 dagar betraktas också som uppsagd.

Verksamhetsplanering

Förskola och fritidshem har rätt till fyra dagars verksamhetsplanering per år då verksamheten kan stänga. Vårdnadshavare ska meddelas minst två månader i förväg. Vid behov av omsorg under dessa dagar ska detta meddelas verksamheten senast två veckor innan. Omsorg kan komma att erbjudas på annan enhet.

Avgifter för förskola och fritidshem

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem baseras på vårdnadshavares inkomst. Inkomstuppgifter måste lämnas snarast via kommunens e-tjänst.

Inkomstuppgift ska lämnas

 • När barnet får plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem
 • På begäran av kommunen
 • När hushållets inkomst ändras
 • När hushållets sammansättning ändras

Som inkomst räknas

 • Lön och andra ersättningar av anställning (anges som belopp före
  skatteavdrag)
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Sjukpenning eller sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • Pension (ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Dagpenning, familjepenning och andra ersättningar vid värnpliktstjänstgöring (ej kostnadsersättningar)
 • Ersättningar för arbetssökande, exempelvis aktivitetsstöd eller
  utvecklingsersättning
 • Arvode för familjehemsföräldrar
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen

Ersättningar som inte är skattepliktiga och inte heller avgiftsgrundande t.ex.:

 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Studiemedel (lån och bidrag)
 • Etableringsersättning

Avgiften beräknas på en andel av hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst dock högst så kallad maxtaxa.

Med hushåll menas vuxna (ensamstående och makar[1]) och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser får varsin faktura. Det enskilda hushållet ligger då till grund för avgiftsberäkningen, men de sammanlagda avgifterna kan inte överstiga maxtaxan.

Avgiften debiteras från placeringsstart och fram till dagen för uppsägningstiden, räkningen avser innevarande månad. Avgift tas ut 12 månader per år.

Avgiften påverkas av antalet barn i hushållet som är placerade i förskola och fritidshem. Det yngsta barnet räknas som det första oavsett verksamhetsform.

Om inkomstuppgifter inte lämnats in och detta medför för låg avgift har kommunen rätt att efterdebitera för högst tre år. Om inkomstuppgifter inte lämnats in efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler.

Kommunen har rätt att begära in stickprov på inlämnade inkomstuppgifter hos respektive arbetsgivare eller skattemyndighet.

Taxan uppräknas inför varje nytt år enligt maxtaxeregler.

[1] Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

Avgiften debiteras från första inskolningsdagen och fram till dagen för uppsägningstiden, räkningen avser innevarande månad. Avgift tas ut 12 månader per år.

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts

Den som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, utom i de fall då man valt en annan skola än den kommunen hänvisar till. I vissa fall kan man efter särskild prövning ha rätt till skolskjuts även i andra fall. Rätten till skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen och gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem).

Grundkrav för skolskjuts

Våra grundskoleelever har rätt att få skolskjuts, eller busskort där det finns linjetrafik, om avståndet mellan hemmet och skolan är minst:

 • 2 kilometer för förskoleklass och årskurs 1-3
 • 3 kilometer för årskurs 4-6
 • 4 kilometer för årskurs 7-9

Skolskjuts ges från/till en plats på rimligt avstånd från den adress där eleven är folkbokförd, och den kommunala skola man bor närmast. Acceptabelt avstånd från hemmet till busshållplatsen är enligt skolskjutsreglementet 1,5 kilometer för förskoleklass och årskurs 1-3, 2 kilometer för årskurs 4-6 och 2,5 kilometer för årskurs 7-9.

När och vad gäller?

Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Om ditt kort används på fel sätt.
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anmäl alltid förändringar till din skola .
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Nedanstående text är en förenklad sammanfattning av regelverket.
Vid tolkningsfrågor gäller Skolskjutsreglementet.

Växelvis boende

Vid växelvis boende (lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna) har man rätt till skolskjuts från båda bostäderna. Ansökan görs på en särskild blankett och skall skrivas under av båda vårdnadshavarna inför varje nytt läsår. Det är viktigt att ange vilken vecka (udda eller jämn) man behöver skolskjuts.

Tillfällig skolskjuts

Vid olycksfall kan det uppstå behov av andra slags transporter än annars. Kontakt tas då direkt med försäkringsbolaget som ordnar den tillfälliga skolskjutsen. Vid problem eller andra behov av skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare.

Årlig inkomstförfrågan

Under september månad efterfrågas varje år hushållens inkomster, detta som en påminnelse att uppdatera årets nya löner och andra ersättningar.

Om det saknas aktuella inkomstuppgifter tillämpas Maxtaxa. Maxtaxa betalar du om hushållet du bor i har en gemensam inkomst per månad som överstiger 56 250 kr (2024). Om det vid kontroll mot skatteverket visar sig att du angivit felaktiga inkomstuppgifter kan du bli betalningsskyldig retroaktivt. Om du redan betalar Maxtaxa behöver du inte göra något.

Så här gör du

Uppdatering gör du genom att gå in på vår e-tjänst IST via din mobil, surfplatta eller dator.

https://ljusdal.ist.se/ljusdal/login.htm

Logga in med ditt bankID, klicka på ”Min sida” och välj ”Mina uppgifter”. Här visas de uppgifter du tidigare har rapporterade, för att registrera ny inkomst klickar du på länken ”Anmäl” som visas till höger om din inkomst. Om inkomsten är oförändrad så anger du dagens datum och trycker på ”Spara”.

Information angående vilka inkomster som är avgiftsgrundande hittar du under avgifter.

Har du inte tillgång till bankID på telefon eller dator så kan du istället kontakta handläggaren och uppge din inkomst på Tel: 0651-76 15 15 el mail kontaktfof@ljusdal.se

G Suite

Vad är skillnaden mellan G Suite och ett privat Google-konto?

Det finns flera viktiga skillnader mellan G Suite och privata Google-konton. De mest avgörande skillnaderna är listade här nedan.

 • Avtalsvillkoren för G Suite är hårt reglerat och baserat på nationell och internationell lagstiftning medan privata Google-konton bestäms helt av Google.
 • Avtalen för G Suite reglerar i detalj hur användaruppgifter och data ska hanteras av Googles underleverantörer och vid avtalets upphörande. Gällande privata Google-konton måste du själv radera data om du vill avsluta tjänsten och inget garanterar att data verkligen raderas.
 • I G Suite ägs all data av kunden (Ljusdals kommun) och får inte genomsökas eller användas till någonting av Google. Privata Google-konton genomsöks efter mönster och nyckelord som kan användas för riktad reklam. Skolornas konton har ingen reklam.
 • I G Suite har skolhuvudmannen (kommunen) fullständigt gdpr-ansvar.

Varför har Ljusdals kommun valt G Suite?

Vi har ingått avtal med Google för att kunna använda tjänsten G Suite (tidigare Google Apps for Education - GAFE) som ett verktyg i det pedagogiska arbetet. Syftet med användningen av G Suite är bl.a.

 • stödja en formativ undervisning
 • att förbättra och förenkla samarbetet mellan elever och pedagoger
 • uppfylla kraven från styrdokumenten när det gäller skolans digitalisering

Mail i mobilen

Om du vill ha din Gmail i din Android-mobil så lägger du till ditt konto i Gmailappen med samma kontouppgifter som du loggar in med på nätet. På en iPhone gör du enligt instruktionen, eller tar ner Gmailappen från App store och lägger till kontot, med samma kontouppgifter som när du loggar in på nätet.

Hur ska man använda G Suite?

Information till personal, elever och vårdnadshavare om användning av G Suite i Ljusdals kommun.

G Suite används som verktyg inom pedagogisk verksamhet
Detta dokument beskriver hur du som anställd eller elev i Ljusdals kommun förväntas använda G Suite i verksamheten. Dokumentet är en del i arbetet med att säkra att Ljusdals kommun agerar på ett rättssäkert sätt i användandet av digitala verktyg, till detta arbete hör också dokumenten “Risk och sårbarhetsanalys för G Suite på BU i Ljusdals kommun. För frågor rörande IT-säkerhet eller vid önskemål om kompetensutvecklingsbehov för att kunna möta denna policy, kontakta Thomas Evensson.

Risk- och sårbarhetsanalys
För varje IT-verktyg som används i Ljusdals kommun, ska en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) utfärdas. En RSA ska beskriva hur verksamheten, eller personer som är involverade i verksamheten, berörs utifall att information skulle gå förlorad, bli otillgänglig eller att obehörig skulle komma åt informationen.
För G Suite i Ljusdal färdigställdes en sådan RSA 2015-05-18.

Lösenord och handhavande
Systemet är endast så säkert som användarnas hantering av lösenord och inloggning. Det betyder att om du är inloggad på din dator och lämnar den öppen och olåst så kan obehöriga penetrera systemet och potentiellt orsaka problem för organisationen. Att detta skulle hända ses enligt den RSA som genomförts, som den enskilt största säkerhetsrisken i användandet av G Suite. Därför ska du alltid låsa din dator då den lämnas i en miljö där obehöriga personer kan ha tillträde (Ctrl+Alt+Del -> “Lås datorn”). Datorn låses enkelt upp igen, genom att du anger ditt lösenord. Denna metod fungerar vid användande av PC. I en Chromebook ska du logga ut eller stänga av den, alternativ låsa den med söktangenten+L.

Sekretess
Behandla G Suite som om det vore ett offentligt rum, ett öppet klassrum. Integritetskänslig, sekretessbelagd eller på annat vis känslig information ska inte laddas upp eller skapas i G Suite.

Som känsliga uppgifter räknas, enligt 13 § PuL, personuppgifter som avslöjar:

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv

Som integritetskänslig information räknas bland annat:

 • Personuppgifter som rör elevs personliga förhållanden, t.ex. uppgifter som rör elevens kunskapsmässiga eller sociala utveckling*
 • Beskrivningar om hemförhållanden
 • Beskrivningar om relationer mellan elever
 • Uppgifter som omfattas av sekretess

* Observera att detta gäller uppgifter som beskriver en helhetsbild av elevens utveckling. Att i uppgifter som rör specifika kunskapsmål ge konkret återkoppling till eleven, gällande hur långt denne har kommit i förhållande till målen, räknas inte som integritetskänsligt, utan är precis det som G Suite ska användas till.

Tolkningen av vad som räknas som känsliga respektive integritetskänsliga uppgifter, baseras på SKL:s material, samlat under rubriken “Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster”.

Material som betraktas som skyddat av sekretess eller som är att betrakta som integritetskänsligt ska överhuvudtaget inte kommuniceras digitalt. Sådant material skrivs ut och arkiveras i arkivskåp enligt de riktlinjer som gäller för offentlig verksamhet.

Tillgänglighet
En styrka med G Suite är att tillgängligheten är stor. Du kan logga in på ditt konto från i princip vilken dator eller mobilenhet som helst, genom i princip vilken webbläsare som helst. När du loggar in från en extern dator är det viktigt att du 1: inte låter webbläsaren spara ditt lösenord och 2: loggar ut när du är klar.

Spårbarhet
Alla ändringar i G Suite spåras automatiskt och det är i efterhand enkelt att se vem som gjort ändringar och när. Detta är en styrka då man skall bedöma elevlösningar eller då man i efterhand diskuterar lärares bedömningar.

Säkerhetskopiering
Risken att information går förlorad från G Suite, på grund av brister hos leverantören (Google) bedöms som mycket små. Dock sker ingen långsiktig säkerhetskopiering av data i G Suite. Notera att:

 • Data som raderas återfinns i papperskorgen i 30 dagar före det att den tas bort permanent.
 • Dokument i G Suite betraktas som levande, d.v.s. de håller på att tas fram. När viktiga dokument är färdiga ska de exporteras som PDF och publiceras på intranätet, eller arkiveras.


Olika former av arbete

Pedagogiskt arbete
Detta använder du G Suite till:

 • Allt det lektionsmaterial som skolan tar fram och som presenteras för eleverna. Framtagande av studiehandledningar, planering av lektioner och skapande av uppgifter/utmaningar/prov etc.
 • Konkret återkoppling på elevers prestation i relation till för uppgiften aktuella kunskapskrav: formativ bedömning/bedömning för lärande.
 • Publicering av lektionsmaterial på Google Classroom eller Google Sites, för att eleverna lätt skall komma åt och kunna återkoppla till materialet.

Verksamhetsutveckling
Detta använder du G Suite till:

 • Framtagande och arbete med verksamhetsplaner, utvärderingar av insatser, kalendarium, framtagande av policydokument.
 • Kompetensutvecklingsdokument/-material, dagordningar/agendor för möten, minnesanteckningar som inte innehåller känsliga uppgifter.

Övriga riktlinjer

Upphovsrätt
På G Suite i Ljusdals kommun får inget upphovsrättsskyddat material, vilket användaren inte har tillåtelse att använda, förekomma. Som anställd eller elev har du både ett personligt ansvar, genom att inte använda skyddat material, och ett kollektivt ansvar, genom att påminna kollegor och elever om att inte använda skyddat material.

Material som infogas i dokument i Drive, via menyraden “infoga”, är alltid tillåtet att använda via så kallade Creative Commons. Upphovsrätten regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Kopieringsrätt för skolor regleras dessutom i Bonus Presskopia (länken beskriver det avtal som reglerar kopiering i skolor som bedrivs i kommunal regi).

Privat/professionellt
G Suite är ett arbetsverktyg. Det lagringsutrymme som tilldelas dig när ditt konto skapas är endast ämnat att fyllas av arbetsmaterial. Påminn även dina elever om att deras konton är skolverktyg, detta för att minska risken att ytan används för att spara t.ex. skyddat material.

Mobbning, kränkningar och diskriminering
Liksom alla andra verktyg, kan G Suite missbrukas och användas som ett verktyg vid kränkande behandling, diskriminering eller mobbning. Det åligger därför varje skolenhet att genom sin plan mot kränkande behandling planera för hur man bekämpar och förebygger digital mobbning, kränkning eller diskriminering.

Anmälan
Allt missbruk av G Suite anmäls till rektor för respektive skolenhet.

Jag kommer inte in på mitt konto på G Suite, vad ska jag göra?

För personal och elever: Om du redan är inloggad på ett privat gmailkonto, logga ut från det. Prova sedan igen med att skriva in adressen: www.google.com eller https://gsuite.google.com/intl/sv/products/ i webbläsarens adressfält, då kommer du till Googles inloggning. Du kan också behöva rensa webbhistoriken i webbläsaren.

Om du loggar in via Googles inloggningssida - skriv in ditt användarnamn t.ex: förnamn.efternamn@utb.ljusdal.se (elev) eller förnamn.efternamn@ljusdal.se (personal), sedan ditt ”vanliga” lösenord.

Funkar inte detta kontaktar du i första hand din IT-resurs på skolan, i andra hand helpdesk.

Vilken webbläsare rekommenderas?

Google Chrome på en Chromebook - nåt annat finns helt enkelt inte. På annan dator är Chrome att föredra, men andra webbläsare såsom t.ex. Firefox, Safari eller Internet Explorer funkar också. På en iPad finns appar för alla separata Google-program, såsom Drive etc.

Kommer alla förskolor och skolor att jobba med G Suite?

Så småningom ja. Just nu (maj 2017) har vi G Suite live för all skolpersonal samt elever från 7-9 på Stenhamre, samt hela Slotte. Efter sommaren kommer alla elever från klass 5 och uppåt ha G Suite och en egen Chromebook.

Kommer alla barn och elever få ett individuellt Google konto?

Ja, alla elever från högstadiet upp till komvux kommer initialt att få ett personligt (ej privat) G Suite-konto. När projektet växer (hösten 2017) kommer även mellanstadiet få.

G Suite-kontot är ett skolkonto vilket innebär att skolan har ansvaret och avtal och regleringar finns kring bl.a. Googles hantering av data.

Vilka uppgifter registreras i G Suite?

För- och efternamn, klass, grupp, skola och den kommunala e-postadressen (förnamn.efternamn@utb.ljusdal.se).

Hur kommer man åt verktygen i G Suite?

G Suite når du via enheter som dator, surfplatta eller smartphone. Det enda du behöver är en uppkoppling till Internet. Det är dessutom en sanning med modifikation, eftersom du kan ha din Chromebook el. dyl. i offlineläge, om du befinner dig på en plats utan Internetuppkoppling, för att jobba med dina uppgifter.

På en iPad kan du behöva appar för att nå vissa funktioner, som t.ex. Drive.

Kommer det att finnas annonser i G Suite?

Nej. I det avtal som kommuner har med Google finns ingen annonsering. Google samlar inte in eller använder elevdata för annonsering, eller för att skapa annonsprofiler.

Var lagras informationen jag lägger in i G Suite?

Google är en så kallad ”molntjänst” vilket innebär att all information lagras på Googles egna servrar och du kan komma åt den var du än är, från enheter där det finns uppkoppling till Internet.

Vem äger informationen i G Suite?

Ljusdals kommun äger och bestämmer själv över informationen i G Suite.

Vad får jag lagra i Google Drive?

Att lagra bilder, filmer, ljudfiler och dokument i Google Drive i G Suite kan göras utan samtycke från elever, vårdnadshavare eller personal så länge det som lagras innefattar skolarbete eller verksamhetsdokumentation. Det som lagras får inte vara integritetskänsligt, kränkande eller sekretessbelagt. Upphovsrättsskyddat material får inte lagras i Google Drive.

Vem har tillgång till det man lagrar på Google Drive?

Material som lagras i Google Drive kan bara ses av den som sparat det – om ägaren inte själv väljer att dela med sig av det till t.ex. elever och kollegor.

Vad får jag publicera offentligt?

I G Suite finns det möjligheter att dela med sig av material offentligt t.ex. med hjälp av Google Sites (webbsidor). Om skolan eller förskolan ska publicera bilder, filmer och ljudfiler där man kan identifiera personen så bör skolan begära samtycke från vårdnadshavarna eller myndig elev.

Om eleverna publicerar bilder eller filmer tillsammans med andra elever eller pedagoger måste eleven ha ett godkännande från dessa personer innan publiceringen eller delningen görs.

Måste skolan ha medgivande av vårdnadshavare för att skapa elevkonton i G Suite?

Nej, enligt §10 i PuL får icke-känsliga personuppgifter som namn, klass, grupp och skola behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter utan individens eller vårdnadshavarens samtycke, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material.

Vilken e-post ska vi i personalen använda?

All pedagogisk personal använder sin egna @ljusdal.se-adress. För att logga in används ditt vanliga login, t.ex. anna.svensson@ljusdal.se Tanka ner lathunden , 137.4 kB..

Låneavtal

Som ett led i digitaliseringen av skolan i enlighet med skollagen, LGR11, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt Ljusdal kommuns digitaliseringsstrategi lånar Ljusdal kommun ut ett digitalt redskap av typen Chromebook till alla elever i årskurs 4-9.

Under sin tid i den kommunala grundskolan årskurs 4-9 får eleven disponera en Chromebook.

Chromebook ägs av Ljusdal kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över Chromebook så att äganderätten för Ljusdal kommun riskeras.

Eleven får låna och förvalta ett konto i domänen utb.ljusdal.se som är kopplat till den digitala miljön Google Suite for Education (GSE). Detta konto skall endast användas till skolarbete. Ljusdal kommun har rätt att vid behov logga in på, söka igenom eller stänga av kontot.

När eleven avslutar sin skolgång inom den kommunala skolan i Ljusdal kommun ska Chromebook återlämnas till Ljusdal kommun utan dröjsmål. Eleven blir då även av med sin tillgång till GSE-kontot.

Undervisningen i grundskolan i Ljusdal kommun bedrivs till stor del med Chromebook och GSE.

Ljusdal kommun har rätt att vid behov få omedelbar tillgång till Chromebook för uppgradering av programvaror, service, kontroll och underhåll.

Eleven förväntas:

 • Hantera Chromebook på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Använda Chromebook i första hand till skolarbete
 • Ej använda Chromebook på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. nedladdning av upphovsrättsskyddat material, kränkning av annan person mm.

Vid stöld eller förlust av Chromebook eller om fel uppstår ska eleven omedelbart anmäla detta till mentor. Vårdnadshavare ansvarar för att göra polisanmälan om stöld eller förlust sker.

Medvetet ovarsam hantering vilket resulterar i påtaglig skada av Chromebook hanteras enligt Ljusdals kommuns policy gällande skadegörelse.

Ljusdals kommuns policy , 253.9 kB.