Frågor och svar (FAQ) - Utbildning & förskola

Förskola

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn från och med ett års ålder.

Förskoleklass är obligatorisk det år som barnet fyller sex år. Fritids erbjuds från den 1 augusti det år barnet fyller sex år.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3-5 åringar från augusti det år barnet fyller tre år och omfattar 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år och följer skolans terminstider och lov.

Föräldraledighet

Vid föräldraledighet ska grund för placering ändras i kommunens e-tjänst.

Heltidsplats får behållas en månad efter syskons födelse.

Barn vars föräldrar som enligt föräldraledighetslagen är föräldralediga för vård av annat barn, får vara i förskolan 3 timmar/ dag eller 15 timmar/ vecka. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Arbetssökande

Vid arbetslöshet ska grund för placering ändras i kommunens e-tjänst.

Enligt skollagens 8 kapitel 6 § ska barn vars föräldrar är arbetssökande erbjudas förskola under minst 3 timmar/ dag eller 15 timmar i veckan. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Kvälls-, natt- och helgomsorg kan erbjudas barn 1-5 år som har behov av omsorg under annan tid än på vardagar mellan kl 06.00-18.00. De kommunala förskolorna och fritidshemmen har öppet max 12 timmar per dag.

Växelvist boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare, inom Ljusdals kommun, erbjuds en plats i kommunen som vårdnadshavarna delar på. Med undantag då behov av kvälls-, natt och helgomsorg finns. Barn som bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds plats i den kommun där barnet är folkbokförd.

Mottagande i annan kommun

Barn har rätt att bli mottaget i förskola i en annan kommun än hemkommunen, om särskilda skäl föreligger utifrån barnets situation. Mottagande kommun beslutar om barnet tas emot efter att ha inhämtat yttrande från barnets hemkommun (Skollagen 8 kap. § 13)

Lämna inkomstuppgift

Du ska lämna inkomstuppgift vid dessa tillfällen:

 • när barnet får plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem
 • på begäran av kommunen
 • när familjens inkomst ändras
 • när familjens sammansättning ändras

Som inkomst räknas:

 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvode till familjehemsföräldrar
 • Arbetsmarknadsutbildningsbidrag
 • Bruttolön
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Familjebidrag/ familjepenning
 • Föräldrapenning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Pension (inte barnpension)
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen
 • Överskott av inkomstslaget/näringsverksamhet

Anmäla/söka plats

Anmälan/ansökan om plats sker via kommunens e-tjänst. Anmälan kan göras tidigast 6 månader innan önskad placering, tidigast när barnet fyller ett år. Anmälan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Placeringsrutiner

Anmälningsdatum är samma som ködatum och det är det datum som placeringen utgår ifrån. Om plats önskas innan fyra-månaders-garantin, erbjuds plats i mån av ledig kapacitet.

 • Handläggning sker tidigast 4 månader innan önskat placeringsdatum.
 • Plats erbjuds utifrån önskat placeringsdatum om anmälan inkommit senast 4 månader innan detta datum.
 • Plats tillhandahålls i annat fall senast 4 månader efter inkommen ansökan.
 • Plats erbjuds enligt önskemål, där så är möjligt, utifrån verksamhetens förutsättningar. Dock kan ingen garanti ges för att vårdnadshavare får plats på den önskade förskolan.
 • Fyra månaders garanti innebär att vårdnadshavarna är garanterad en plats i kommunal förskola.
 • Plats erbjuds via kommunens e-tjänst.
 • Svar ska vara kommunen tillhanda det datum som anges. I annat fall går erbjudande om platsen vidare till nästa sökande. 

Följande turordning gäller vid placeringar

 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (8 kap 7§).
 2. Barn vars garantidatum om fyra månaders kötid löper ut (8 kap 14§).
 3. Barn som har syskon i förskola och står i kö, ska så snart det är möjligt få plats på den förskola där syskonet har plats.
 4. Nyplaceringar placeras före barn som redan har en barnomsorgsplats i kommunen.

JA tack
När erbjudande av plats accepteras ska aktuell inkomst lämnas tillsammans med svaret. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

NEJ tack
Vid nej tack till erbjuden plats på önskad förskola/ pedagogisk omsorg ska föräldrar/vårdnadshavare lämna en ny ansökan om plats och får då ett nytt garantidatum.
Vid nej tack till erbjudande på ej önskad förskola/ pedagogisk barnomsorg behöver ny anmälan inte göras och vårdnadshavarna står fortsatt kvar i kö.

Vistelsetid

Vistelsetidens förläggning fastställs av vårdnadshavare och förskola/pedagogisk omsorg. Det är vårdnadshavarens arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbets-/studieplats som ligger till grund för barnets vistelsetid i förskolan/ pedagogisk omsorg.

Det är den vårdnadshavare vars arbetstid börjar senast samt den vårdnadshavare som avslutar sin arbetsdag tidigast som ligger till grund för barnets vistelsetid. Vid studier ska studieintyg lämnas till respektive skolassistent. Arbetsgivarintyg ska lämnas in på begäran. Vid förändring av vistelsetid måste grund för placering ändras i kommunens e-tjänst minst en månad i förväg.

Vid utökning av vistelsetid som understiger en månad behöver inte göras skriftligen, utan genomförs i första hand i samråd med berörd personal. När vistelsetiden överstiger gällande intervall utgår ordinarie schema, och nytt schema måste lämnas in via kommunens e-tjänst.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare blir sjukskriven behåller barnet samma vistelsetid som innan sjukskrivningen. Om ändringar i vistelsetiden önskas planeras detta tillsammans med förskolechefen.

Schema

Ska lämnas in för varje barn via kommunens e-tjänst.

Lämning och hämtning

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets lämning och hämtning till/från verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavaren ska lämna/hämta barnet ska detta meddelas förskolepersonalen.

Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta barnet.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten. Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Uppsägning ska inte ske när placeringstiden är tidsbegränsad, vid avgiftsbelagd omsorgsform till en annan - t.ex. förskola till fritidshem - eller vid omplacering inom kommunal verksamhet.

Vid övergång från kommunal verksamhet till enskild verksamhet gäller 1 månads uppsägning.

Skuld

Vid skuld eller när platsen blivit uppsagd p.g.a. utebliven betalning, erhålls ingen plats förrän hela skulden är reglerad.

Frånvaro från plats

Sammanhängande frånvaro från plats i förskolan och pedagogisk omsorg i mer än 30 dagar utan anmälan betraktas som uppsagd plats. Debitering sker för tiden för frånvaro och för gällande uppsägningstid.

Verksamhetsplanering

Förskolor och pedagogisk omsorg har rätt till tre dagars verksamhetsplanering per år. 

Regler Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem erbjuds barn från 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

(vårtermin: 1 januari-30 juni, hösttermin 1 juli-31 december)

Kvälls-, natt och helgomsorg

Kvälls-, natt och helgomsorg kan erbjudas barn 6-12 år som har behov av omsorg under annan tid än på vardagar mellan kl 06.00–18.00.

Vistelsetid

Vistelsetidens förläggning fastställs av vårdnadshavare och personal på fritidshemmet. Det är vårdnadshavarens arbets-/studietid som ligger till grund för barnets vistelsetid i fritidshemmet.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare blir sjukskrivning behåller barnet samma vistelsetid som innan sjukskrivningen. Om ändringar i vistelsetiden önskas planeras detta tillsammans med förskolechefen.

Schema

Schema ska lämnas in för varje barn via kommunens e-tjänst.

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten. Uppsägningstiden är 1 månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Om behov av ny fritidshemsplats finns inom tre månader gäller inte uppsägningen, och avgift för dessa månader kommer att tas ut retroaktivt.

Verksamhetsplanering

Fritidshem har rätt till tre dagars verksamhetsplanering per år.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift

Inkomstuppgifter måste lämnas in snarast via kommunens e-tjänst på respektive vårdnadshavares familjebildssida i e-tjänsten.

 • Avgiften beräknas på en andel av hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst dock högst 46 080 kronor. När hushållets avgiftsgrundande inkomst ändras eller när familjens sammansättning ändras ska ny inkomstuppgift lämnas in omgående.  
 • Om inkomstuppgifter inte lämnats in och detta medför för låg avgift har kommunen rätt att efterdebitera för högst 12 månader. Om inkomstuppgifter inte lämnats in efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler.  
 • Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.
 • Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte sammanbor beräknas avgiften på inkomsten för det hushåll där barnet är folkbokfört. 
 • För vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser finns möjlighet till var sin faktura. Det enskilda hushållet ligger då till grund för avgiftsberäkning. De sammanlagda avgifterna kan inte överstiga maxtaxan. 

Avgiften debiteras från första inskolningsdagen och fram till dagen för uppsägningstiden, räkningen avser innevarande månad. Avgift tas ut 12 månader per år.

Kommunen har rätt att begära in stickprov på inlämnade inkomstuppgifter hos respektive arbetsgivare eller skattemyndighet.

Avgiften påverkas av antalet barn i hushållet som är placerade i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det yngsta barnet räknas som det första oavsett verksamhetens form.

G Suite

Vad är skillnaden mellan G Suite och ett privat Google-konto?

Det finns flera viktiga skillnader mellan G Suite och privata Google-konton. De mest avgörande skillnaderna är listade här nedan.

 • Avtalsvillkoren för G Suite är hårt reglerat och baserat på nationell och internationell lagstiftning medan privata Google-konton bestäms helt av Google.
 • Avtalen för G Suite reglerar i detalj hur användaruppgifter och data ska hanteras av Googles underleverantörer och vid avtalets upphörande. Gällande privata Google-konton måste du själv radera data om du vill avsluta tjänsten och inget garanterar att data verkligen raderas.
 • I G Suite ägs all data av kunden (Ljusdals kommun) och får inte genomsökas eller användas till någonting av Google. Privata Google-konton genomsöks efter mönster och nyckelord som kan användas för riktad reklam. Skolornas konton har ingen reklam.
 • I G Suite har skolhuvudmannen (kommunen) fullständigt PuL-ansvar. Personuppgiftslagen (PuL) är inte tillämplig vid privata Google-konton.

Varför har Ljusdals kommun valt G Suite?

Vi har ingått avtal med Google för att kunna använda tjänsten G Suite (tidigare Google Apps for Education - GAFE) som ett verktyg i det pedagogiska arbetet. Syftet med användningen av G Suite är bl.a.

 • stödja en formativ undervisning
 • att förbättra och förenkla samarbetet mellan elever och pedagoger
 • uppfylla kraven från styrdokumenten när det gäller skolans digitalisering

Mail i mobilen

Om du vill ha din Gmail i din Android-mobil så lägger du till ditt konto i Gmailappen med samma kontouppgifter som du loggar in med på nätet. På en iPhone gör du enligt instruktionen, eller tar ner Gmailappen från App store och lägger till kontot, med samma kontouppgifter som när du loggar in på nätet.

Hur ska man använda G Suite?

Information till personal, elever och vårdnadshavare om användning av G Suite i Ljusdals kommun.

G Suite används som verktyg inom pedagogisk verksamhet
Detta dokument beskriver hur du som anställd eller elev i Ljusdals kommun förväntas använda G Suite i verksamheten. Dokumentet är en del i arbetet med att säkra att Ljusdals kommun agerar på ett rättssäkert sätt i användandet av digitala verktyg, till detta arbete hör också dokumenten “Risk och sårbarhetsanalys för G Suite på BU i Ljusdals kommun. För frågor rörande IT-säkerhet eller vid önskemål om kompetensutvecklingsbehov för att kunna möta denna policy, kontakta Thomas Evensson.

Risk- och sårbarhetsanalys
För varje IT-verktyg som används i Ljusdals kommun, ska en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) utfärdas. En RSA ska beskriva hur verksamheten, eller personer som är involverade i verksamheten, berörs utifall att information skulle gå förlorad, bli otillgänglig eller att obehörig skulle komma åt informationen.
För G Suite i Ljusdal färdigställdes en sådan RSA 2015-05-18.

Lösenord och handhavande
Systemet är endast så säkert som användarnas hantering av lösenord och inloggning. Det betyder att om du är inloggad på din dator och lämnar den öppen och olåst så kan obehöriga penetrera systemet och potentiellt orsaka problem för organisationen. Att detta skulle hända ses enligt den RSA som genomförts, som den enskilt största säkerhetsrisken i användandet av G Suite. Därför ska du alltid låsa din dator då den lämnas i en miljö där obehöriga personer kan ha tillträde (Ctrl+Alt+Del -> “Lås datorn”). Datorn låses enkelt upp igen, genom att du anger ditt lösenord. Denna metod fungerar vid användande av PC. I en Chromebook ska du logga ut eller stänga av den, alternativ låsa den med söktangenten+L.

Sekretess
Behandla G Suite som om det vore ett offentligt rum, ett öppet klassrum. Integritetskänslig, sekretessbelagd eller på annat vis känslig information ska inte laddas upp eller skapas i G Suite.

Som känsliga uppgifter räknas, enligt 13 § PuL, personuppgifter som avslöjar:

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv

Som integritetskänslig information räknas bland annat:

 • Personuppgifter som rör elevs personliga förhållanden, t.ex. uppgifter som rör elevens kunskapsmässiga eller sociala utveckling*
 • Beskrivningar om hemförhållanden
 • Beskrivningar om relationer mellan elever
 • Uppgifter som omfattas av sekretess

* Observera att detta gäller uppgifter som beskriver en helhetsbild av elevens utveckling. Att i uppgifter som rör specifika kunskapsmål ge konkret återkoppling till eleven, gällande hur långt denne har kommit i förhållande till målen, räknas inte som integritetskänsligt, utan är precis det som G Suite ska användas till.

Tolkningen av vad som räknas som känsliga respektive integritetskänsliga uppgifter, baseras på SKL:s material, samlat under rubriken “Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster”.

Material som betraktas som skyddat av sekretess eller som är att betrakta som integritetskänsligt ska överhuvudtaget inte kommuniceras digitalt. Sådant material skrivs ut och arkiveras i arkivskåp enligt de riktlinjer som gäller för offentlig verksamhet.

Tillgänglighet
En styrka med G Suite är att tillgängligheten är stor. Du kan logga in på ditt konto från i princip vilken dator eller mobilenhet som helst, genom i princip vilken webbläsare som helst. När du loggar in från en extern dator är det viktigt att du 1: inte låter webbläsaren spara ditt lösenord och 2: loggar ut när du är klar.

Spårbarhet
Alla ändringar i G Suite spåras automatiskt och det är i efterhand enkelt att se vem som gjort ändringar och när. Detta är en styrka då man skall bedöma elevlösningar eller då man i efterhand diskuterar lärares bedömningar.

Säkerhetskopiering
Risken att information går förlorad från G Suite, på grund av brister hos leverantören (Google) bedöms som mycket små. Dock sker ingen långsiktig säkerhetskopiering av data i G Suite. Notera att:

 • Data som raderas återfinns i papperskorgen i 30 dagar före det att den tas bort permanent.
 • Dokument i G Suite betraktas som levande, d.v.s. de håller på att tas fram. När viktiga dokument är färdiga ska de exporteras som PDF och publiceras på intranätet, eller arkiveras.


Olika former av arbete

Pedagogiskt arbete
Detta använder du G Suite till:

 • Allt det lektionsmaterial som skolan tar fram och som presenteras för eleverna. Framtagande av studiehandledningar, planering av lektioner och skapande av uppgifter/utmaningar/prov etc.
 • Konkret återkoppling på elevers prestation i relation till för uppgiften aktuella kunskapskrav: formativ bedömning/bedömning för lärande.
 • Publicering av lektionsmaterial på Google Classroom eller Google Sites, för att eleverna lätt skall komma åt och kunna återkoppla till materialet.

Verksamhetsutveckling
Detta använder du G Suite till:

 • Framtagande och arbete med verksamhetsplaner, utvärderingar av insatser, kalendarium, framtagande av policydokument.
 • Kompetensutvecklingsdokument/-material, dagordningar/agendor för möten, minnesanteckningar som inte innehåller känsliga uppgifter.

Övriga riktlinjer

Upphovsrätt
På G Suite i Ljusdals kommun får inget upphovsrättsskyddat material, vilket användaren inte har tillåtelse att använda, förekomma. Som anställd eller elev har du både ett personligt ansvar, genom att inte använda skyddat material, och ett kollektivt ansvar, genom att påminna kollegor och elever om att inte använda skyddat material.

Material som infogas i dokument i Drive, via menyraden “infoga”, är alltid tillåtet att använda via så kallade Creative Commons. Upphovsrätten regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Kopieringsrätt för skolor regleras dessutom i Bonus Presskopia (länken beskriver det avtal som reglerar kopiering i skolor som bedrivs i kommunal regi).

Privat/professionellt
G Suite är ett arbetsverktyg. Det lagringsutrymme som tilldelas dig när ditt konto skapas är endast ämnat att fyllas av arbetsmaterial. Påminn även dina elever om att deras konton är skolverktyg, detta för att minska risken att ytan används för att spara t.ex. skyddat material.

Mobbning, kränkningar och diskriminering
Liksom alla andra verktyg, kan G Suite missbrukas och användas som ett verktyg vid kränkande behandling, diskriminering eller mobbning. Det åligger därför varje skolenhet att genom sin plan mot kränkande behandling planera för hur man bekämpar och förebygger digital mobbning, kränkning eller diskriminering.

Anmälan
Allt missbruk av G Suite anmäls till rektor för respektive skolenhet.

Jag kommer inte in på mitt konto på G Suite, vad ska jag göra?

För personal och elever: Om du redan är inloggad på ett privat gmailkonto, logga ut från det. Prova sedan igen med att skriva in adressen: www.google.com eller https://gsuite.google.com/intl/sv/products/ i webbläsarens adressfält, då kommer du till Googles inloggning. Du kan också behöva rensa webbhistoriken i webbläsaren.

Om du loggar in via Googles inloggningssida - skriv in ditt användarnamn t.ex: förnamn.efternamn@utb.ljusdal.se (elev) eller förnamn.efternamn@ljusdal.se (personal), sedan ditt ”vanliga” lösenord.

Funkar inte detta kontaktar du i första hand din IT-resurs på skolan, i andra hand helpdesk.

Vilken webbläsare rekommenderas?

Google Chrome på en Chromebook - nåt annat finns helt enkelt inte. På annan dator är Chrome att föredra, men andra webbläsare såsom t.ex. Firefox, Safari eller Internet Explorer funkar också. På en iPad finns appar för alla separata Google-program, såsom Drive etc.

Kommer alla förskolor och skolor att jobba med G Suite?

Så småningom ja. Just nu (maj 2017) har vi G Suite live för all skolpersonal samt elever från 7-9 på Stenhamre, samt hela Slotte. Efter sommaren kommer alla elever från klass 5 och uppåt ha G Suite och en egen Chromebook.

Kommer alla barn och elever få ett individuellt Google konto?

Ja, alla elever från högstadiet upp till komvux kommer initialt att få ett personligt (ej privat) G Suite-konto. När projektet växer (hösten 2017) kommer även mellanstadiet få.

G Suite-kontot är ett skolkonto vilket innebär att skolan har ansvaret och avtal och regleringar finns kring bl.a. Googles hantering av data.

Vilka uppgifter registreras i G Suite?

För- och efternamn, klass, grupp, skola och den kommunala e-postadressen (förnamn.efternamn@utb.ljusdal.se).

Hur kommer man åt verktygen i G Suite?

G Suite når du via enheter som dator, surfplatta eller smartphone. Det enda du behöver är en uppkoppling till Internet. Det är dessutom en sanning med modifikation, eftersom du kan ha din Chromebook el. dyl. i offlineläge, om du befinner dig på en plats utan Internetuppkoppling, för att jobba med dina uppgifter.

På en iPad kan du behöva appar för att nå vissa funktioner, som t.ex. Drive.

Kommer det att finnas annonser i G Suite?

Nej. I det avtal som kommuner har med Google finns ingen annonsering. Google samlar inte in eller använder elevdata för annonsering, eller för att skapa annonsprofiler.

Var lagras informationen jag lägger in i G Suite?

Google är en så kallad ”molntjänst” vilket innebär att all information lagras på Googles egna servrar och du kan komma åt den var du än är, från enheter där det finns uppkoppling till Internet.

Vem äger informationen i G Suite?

Ljusdals kommun äger och bestämmer själv över informationen i G Suite.

Vad får jag lagra i Google Drive?

Att lagra bilder, filmer, ljudfiler och dokument i Google Drive i G Suite kan göras utan samtycke från elever, vårdnadshavare eller personal så länge det som lagras innefattar skolarbete eller verksamhetsdokumentation. Det som lagras får inte vara integritetskänsligt, kränkande eller sekretessbelagt. Upphovsrättsskyddat material får inte lagras i Google Drive.

Vem har tillgång till det man lagrar på Google Drive?

Material som lagras i Google Drive kan bara ses av den som sparat det – om ägaren inte själv väljer att dela med sig av det till t.ex. elever och kollegor.

Vad får jag publicera offentligt?

I G Suite finns det möjligheter att dela med sig av material offentligt t.ex. med hjälp av Google Sites (webbsidor). Om skolan eller förskolan ska publicera bilder, filmer och ljudfiler där man kan identifiera personen så bör skolan begära samtycke från vårdnadshavarna eller myndig elev.

Om eleverna publicerar bilder eller filmer tillsammans med andra elever eller pedagoger måste eleven ha ett godkännande från dessa personer innan publiceringen eller delningen görs.

Måste skolan ha medgivande av vårdnadshavare för att skapa elevkonton i G Suite?

Nej, enligt §10 i PuL får icke-känsliga personuppgifter som namn, klass, grupp och skola behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter utan individens eller vårdnadshavarens samtycke, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material.

Vilken e-post ska vi i personalen använda?

All pedagogisk personal använder sin egna @ljusdal.se-adress. För att logga in används ditt vanliga login, t.ex. anna.svensson@ljusdal.se Tanka ner lathunden.

Låneavtal

§1 - Allmänna förutsättningar
Ljusdals kommun erbjuder elever i årskurs 7-9 på Stenhamreskolan att genom lån disponera en Chromebook med tillhörande strömadapter under högstadietiden. Chromebook skall ses som ett arbetsredskap i skolarbetet och får användas för skolarbete både i skolan och ev. i hemmet. Skolan ansvarar för Internetuppkoppling på skolan under skoltid.

Avtalet ska godkännas av vårdnadshavare. Genom att godkänna avtalet åtar sig vårdnadshavaren/na att solidariskt med eleven svara för samtliga förpliktelser som eleven har gentemot Ljusdals kommuns enligt detta avtal.

Skolan äger rätten att under loven samla in Chromebook. Ifall skolan väljer att samla in Chromebook övergår ansvaret till skolan.

§2 - Låneperiod
Lånet gäller antingen under begränsad tid angiven i avtalet eller till dess eleven avslutar, avbryter sin utbildning eller skrivs ut från skolan. Avtalet är bindande under hela låneperioden.

§3 - Äganderätt
Ljusdals kommun äger Chromebook och lånar i sin tur ut Chromebook till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över Chromebook på sätt som kan äventyra Ljusdals kommuns äganderätt. Vårdnadshavare och elev har totalansvar vad gäller Chromebook och dess utrustning under hela avtalstiden genom undertecknande av detta avtal.

Om utmätning skulle företas hos vårdnadshavare då denna försätts i konkurs, skall vårdnadshavare omedelbart underrätta Ljusdals kommun via skolans rektorsexpedition. Vårdnadshavaren skall visa detta låneavtal för utmätningsman eller konkursförvaltare, för att bevisa att Ljusdals kommun är ägare till Chromebook.

§4 - Hantering och förvaring
Det fodral som tillhör Chromebook ska användas vid eventuella transporter, mellan förflyttningar inom skolan t.ex. mellan olika klassrum samt mellan skolan och hemmet. Chromebook och dess fodral ska sedan helst förvaras i lämplig väska mellan skolan och hemmet. Under låneperioden åligger det eleven att iaktta normal aktsamhet vid förvaring, både i hemmet, i skolan eller på annan plats av Chromebook med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. I skolan måste eleven alltid ha uppsikt över Chromebook.

Chromebook är vårdnadshavarens ansvar och får aldrig lämnas utan uppsikt på offentlig plats eller hanteras ovarsamt. Då Chromebook inte används under lektionstid när eleven vistas i skolan ska den förvaras i låst elevskåp alternativt i laddningsvagnen. Om utrustningen förvaras i låst elevskåp ansvarar eleven för att nyckel till skåpet inte kommer i orätta händer.

§5 - Skador på eller stöld av Chromebook
Om en lånad Chromebook, strömadapter eller fodral blir skadad, stulen eller återlämnas i skadat skick ska vårdnadshavare eller elev omedelbart informera rektorsexpeditionen eller klassföreståndare/ mentor om det inträffade. I vissa fall kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldig mot Ljusdals kommun.

 • Vid olyckshändelse, dvs. när eleven inte kunnat förutse att en skada skulle uppkomma eller vid stöld från låst elevskåp, utgår inget ersättningskrav. Ljusdals kommun betalar kostnaden för reparation eller ersättning av stulen Chromebook, strömadapter, hörlurar eller fodral.
 • Vid slitage över det normala, skadegörelse eller vid stöld orsakad av oaktsamhet från elevens sida, betalar vårdnadshavare kostnaden för reparation eller ersättning av stulen Chromebook, strömadapter, hörlurar eller fodral.

Vårdnadshavare uppmanas och bör se över sin hemförsäkring så att ev. skada kan täckas av denna försäkring.

Vid stöld av Chromebook ska vårdnadshavare alltid göra en polisanmälan.

Eleven/vårdnadshavaren får inte själv reparera, förändra eller på något vis göra annan åverkan på sin Chromebook.

§6 - Installation av programvara (appar)
Chromebook får inte innehålla material som står i strid med gällande lagstiftning t. ex. uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning. Kommunen äger rätt att när som helst kontrollera att låntagaren följer dessa bestämmelser.

§7 - Brott mot låneavtalet
Elev/vårdnadshavare som inte följer de regler som gäller i detta avtal kan bli ersättningsskyldig samt kan förlora rätten att ta hem sin Chromebook under en begränsad tid.

Ljusdals kommun kan säga upp avtalet med omedelbar verkan i följande fall:

 • Om eleven/vårdnadshavaren bryter mot – i detta avtal – väsentlig bestämmelse, eller vid upprepade tillfällen bryter mot annan bestämmelse.
 • Om eleven byter kommun.
 • Om eleven bryter mot skolans säkerhetsregler.

§8 - Avtalets upphörande
Avtalet upphör när eleven slutar på skolan där eleven är registrerad. Efter avtalstidens slut har vårdnadshavaren möjlighet:

 • att motta Chromebook med tillhörande fodral och nätadapter.
 • eller att återlämna Chromebook med tillhörande fodral och nätadapter. Vid återlämnandet skall Chromebook skick motsvara normalt slitage. Om Chromebook bedöms vara i sämre i skick än brukligt kan ersättning begäras motsvarande kostnader för att återställa produkten i normalt skick.

Båda parter kan säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning. Om eleven/vårdnadshavare vill säga upp avtalet innan eleven slutar på skolan skall eleven återlämna Chromebook enligt instruktioner från skolan.

§9 - Teknisk support
Avtalet ger elev/vårdnadshavare möjlighet till teknisk support vid garantiärenden.

Vid tänkbara garantiärenden skall eleven alltid prova starta om sin Chromebook .

Om Chromebook fortfarande inte fungerar ska eleven/vårdnadshavaren kontakta skolans IKT-personal/IT-samordnare/IT-tekniker.