Anbud för utredning om dagvatten i Järvsö har antagits

Kommunstyrelsen har beslut att anta ett av två inkomna anbud, samt tillskjuta 500 000 kronor, för att genomföra en utredning av problematiken kring dagvatten och spillvatten i Järvsö.

Utredningen ska identifiera åtgärder för fungerande hantering av dagvatten och spillvatten för fortsatt utveckling i Järvsö. Utredningen ska slutrapporteras senast 30 november 2023.

Vilka problem finns kring dagvatten i Järvsö?
Problematiken kring dagvatten och spillvatten i Järvsö handlar bland annat om fel anslutningar av dagvatten, dagvatten som är kopplat till spillvattennätet vilket orsakar höga flöden till VA-systemet vilket tar onödig kapacitet i ledningar och reningsverk. Problem finns även med vägar som strömmar sönder då vatten inte kan ledas bort på ett korrekt sätt.

Vad är dagvatten och spillvatten?
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, p-platser och stenläggningar.

Spillvatten kallas också avloppsvatten och är förorenat vatten som kommer från exempelvis diskhoar, toaletter, duschar, biltvättar och industrin.