Detaljplan för Östernäs vinner laga kraft

Detaljplanerna för Östernäs Västra och Östra som godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti har efter överklagandeperioden nu vunnit laga kraft.

Syftet med den nu godkända detaljplanen för Östernäs Västra är en utveckling med tyngd på bostäder och centrum.

Östernäs Västra ligger centralt i Ljusdals tätort och avgränsas i norr av Norra stambanan, i söder av Kyrksjön och i väster mot Magasinsgatan. Mellan det tidigare sågverksområdet och virkesomlastningen ligger Södra Järnvägsgatan.

Syftet med den nu godkända detaljplanen för Östernäs östra är en utveckling för blandade funktioner som centrum, handel, kontor och verksamheter.

Östernäs Östra ligger centralt i Ljusdals tätort och avgränsas i norr av Södra Järnvägsgatan och i söder av Östernäsvägen. Mot öster avgränsas området av Södra Järnvägsgatan och i väster sammanfaller planområde med detaljplan för Östernäs 11:4 m.fl. den västra delen.