Fysisk planering av mark- och vattenområden

Fysisk planering handlar om hur mark - och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplaner

En översiktsplan ska täcka hela kommunens yta. Den visar hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas och bevaras och vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas. Kommunen kan för vissa geografiska områden upprätta så kallade fördjupningar, även tillägg kan upprättas för ett visst tema inom översiktsplaneringen.

Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov, men är inte bindande.

Detaljplaner

Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse.

De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas.

En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt.

Processen för att ta fram områdesbestämmelser är ungefär likadan som när kommunen tar fram och antar detaljplaner. Allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.

Under pågående detaljplaner och gällande detaljplaner finns även uppgifter om områdesbestämmelser.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fredrik Wallby

0651-180 35

fredrik.wallby@ljusdal.se

Planingenjör

Linda Svedman

0651-76 15 13

linda.m.svedman@ljusdal.se

Planingenjör

Marcus Pettersson

0651-76 15 45

marcus.pettersson@ljusdal.se

Planingenjör (Översiktsplanefrågor)

Viktor Svensson

0651-183 27

viktor.svensson@ljusdal.se

Planingenjör, tjänstledig åter i september 2024

Kerstin Johansson

E-tjänster och blanketter