Gör din röst hörd - delta i enkätundersökning om utvecklingen

Ljusdals kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan samt vindkraftsplan för hela kommunen. Redan nu kan ni som vill vara delaktiga i framtagandet vara med genom att fylla i en enkät.

Översiktsplanen är ett dokument som dels ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska vara både strategisk och vägledande.

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande enligt lag men väger tungt vid beslut genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn för alla berörda (medborgare, politiker, tjänstemän, myndigheter med flera).

Enkäten är anonym och svaren kommer beaktas i kommande arbete. Enkäten är tillgänglig framtill sista oktober - 2023-10-31.