Hälsingekommuner vässar civilförsvarsarbetet

Från vänster: Erik Hedlund, kommunchef Nordanstig, Cecilia Nygårds Björke, enhetschef/biträdande säkerhetschef Hudiksvall, Lars Larsson, kommunikationschef Nordanstig, Lena Högback, kommundirektör Hudiksvall, Anders Zetterlund, förvaltningschef/säkerhetschef Hudiksvall, Mikael Björk, kommundirektör Ljusdal, John Forslund, civilförsvarssamordnare Ljusdal, Thomas Johnson, civilförsvarssamordnare Hudiksvall-Nordanstig, Henrik Kölstad, handläggare/sakkunnig Nordanstig och Josefin Jarlheden, säkerhetschef Ljusdal.

Kommunerna i norra Hälsingland ser över möjligheterna till fördjupat samarbete på civilförsvarsområdet. Den senaste tidens uttalanden om krigsförberedelser gör initiativet högaktuellt.

Civil- och totalförsvarsfrågorna har fått ökad aktualitet under senare år i takt med att säkerhetsläget i Europa försämrats. I kommuner och myndigheter har kris- och beredskapsplaneringen de senaste åren kommit en god bit på väg. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har emellertid ställt de här viktiga frågorna på sin spets.

Ett stort ansvar ligger på kommunerna och deras förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet under kris, men också i en krigssituation. Ambitionen är alltid att driva verksamheterna, inte minst skola, barn- och äldreomsorg, så nära ett normalläge som det bara går – även under störda förhållanden.

Nu har de tre kommunerna Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig haft ett inledande möte för att titta på förutsättningarna för ett djupare samarbete på civilförsvarsområdet. Målsättningen är att med gemensamma eller sammanslagna resurser öka kommunernas förmåga under höjd beredskap.

Den senaste tidens uttalanden, bland annat från överbefälhavare Micael Bydén, om vikten av krigsförberedelser gör våra tre kommuners initiativ högaktuellt.

- Det känns tryggt att vi nu förstärker samarbete och samverkan i en av vår tids viktigaste frågor, säger Hudiksvalls kommundirektör, Lena Högback.

Även om ett eventuellt kommunsamarbete fortfarande är i ett tidigt skede skulle det kunna handla om frågor som gemensam livsmedelsförsörjning och beredskapslagring av mat och andra förnödenheter. Även om mindre beredskapslager i dag finns på några håll, kräver en krigssituation sannolikt omfattande lager för att nå en bättre uthållighet.

Planering inför evakueringar inom det geografiska området, exempelvis av vårdberoende eller andra med evakueringsbehov diskuteras, liksom gemensamma ingångar mot civilsamhällets organisationer.

- Det allvarliga läget som råder gör att vi kommuner måste ta ansvar för vårt geografiska område och säkerställa att samhället fungerar under alla typer av störningar. Samtidigt ska vi kunna leverera de förmågor som efterfrågas av Försvarsmakten. Tidigare kriser har lärt oss att vi har mycket att vinna på att arbeta tillsammans i våra kommuner, säger Mikael Björk, kommundirektör i Ljusdal.

Önskemål från Försvarsmakten skulle under höjd beredskap kunna handla om förläggning, proviantering, men också om andra behov.

En krigssituation skulle också kräva insatser från hela samhället; från enskilda via myndigheter och ut till företagen. Frågan om hur det lokala näringslivet i högre grad kan involveras i totalförsvarsarbetet finns också högt på agendan. I företagen finns nämligen stora resurser och kunskap som är viktig för totalförsvarsförmågan.

- Som de tre små kommuner vi faktiskt är skulle ett samarbete ge oss alla ökad kraft och genomslag i det här viktiga arbetet, säger Nordanstigs kommunchef, Erik Hedlund.

Onsdagens möte visade att det finns samsyn i civil- och totalförsvarsfrågorna och vikten av samarbete på området. Nu kommer arbetet att fortsätta i en arbetsgrupp med kris- och beredskapssamordnare. Ramarna för ett kommande samarbete väntas vara på plats under vårvintern.