Järvsö - Bostäder möjliga på Öjebergets norra sida

Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 23:3 har vunnit laga kraft. Det möjliggör ett område för bostäder av fritidshuskaraktär på Öjebergets norra sida, mellan Alpvägen i öster och skidnedfarten ”skolbacken” i väster.

Detaljplaneområdet medger 22 nya bostäder varav 18 i flerbostadshus, och övriga i friliggande tvåbostadshus. Område ligger i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig bebyggelse på Öjebergets norra del.

Laga kraft innebär att ett beslut i en kommun eller annan myndighet inte längre kan överklagas.