Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 25 september sammanträdde Kommun­fullmäktige. Då antogs bl.a den Lokala kulturplanen, Konstpolicyn och ett Säkerställande av hbtqi-gruppers och -individers lika rättigheter och möjligheter.

Detta är några av de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Lokal kulturplan 2023-2026
Lokal kulturplan för 2023-2026 antogs. Syftet med kulturplanen är att tydliggöra kommunens riktningar och satsningar samt visa på prioriterade områden och mål för kulturen.

Konstpolicy
Konstpolicy för Ljusdals kommun antogs. Policyn syftar bl.a. till att klargöra kommunens arbete med konst i kommunens offentliga miljöer, det vill säga miljöer utomhus och inomhus som är tillgängliga för allmänheten.

Tröskelväxling i hemsjukvården
Kommunfullmäktige avslog förslaget till ny skatteväxling inom Gävleborg län.

Omsorgsnämndens yttrande över revisionsrapport Framtidens äldreomsorg- information
Informationen noteras till protokollet. En uppföljning ska ske på kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2023.

Säkerställande av hbtqi-grupper och -individers lika rättigheter och möjligheter
Antogs av kommunfullmäktige. Ljusdals kommun ska bli en mer inkluderande och attraktiv kommun genom att aktivt arbeta för att stärka medvetenheten kring hbtqi-grupper och individers lika rättigheter och möjligheter.

Medborgarförslag
Förslag om att röja sly runt Kyrksjön skickades till Samhällsservicenämnden för beslut.

Förslag om Discgolfbana skickades till Samhällsservicenämnden för beslut.

Förslag om flotte för rullstolsburna skickades till Kommunstyrelsen för beredning.

Förslag om nedsättning av hastighet i centrala Hamra skickades till Samhällsservicenämnden för beslut.

Förslag om bygdepeng för Ljusdals kommuns kraftverk skickades till Kommunstyrelsen för beredning.

Förslag om inrättande av palliativt vårdteam skickades till Kommunstyrelsen för beredning.

Förslag om röjning av sly längs Ljusnan skickades till Kommunstyrelsen för beredning.

Förslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid Stenhamreskolan skickades till Kommunstyrelsen för beredning.

Alla punkter från sammanträdet
Du kan ta del av protokollet till sammanträdet för att se samtliga punkter.