Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 september 2023

1. Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2024-01-01 - 2027-12-31

2. Avsägelse från Maria Molin (M) gällande uppdraget som ersättare i Världsarvsrådet. Ev fyllnadsval

3. Fyllnadsval till kommunfullmäktiges valberedning efter ledamoten László Gönczi (MP)

4. Lokal kulturplan 2023 - 2026

5. Konstpolicy

6. Tröskelväxling i hemsjukvården

7. Omsorgsnämndens yttrande över revisionsrapport Framtidens äldreomsorg- för kännedom

8. Säkerställande av hbtqi-gruppers och -individers lika rättigheter och möjligheter

9. Revidering av taxor enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor

10. Interpellation från Kristoffer Kavallin (MP) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om extremväder, klimatanpassning och kommunens beredskap.

11. Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om utveckling av Ljusdals vattentorn som besöksmål

12. Motion från Kiki Furstedt (V) m fl om tillgång för förtroendevalda till detaljerade budgetar från kommunens nämnder

13. Medborgarförslag med önskemål om att röja sly runt Kyrksjön

14. Medborgarförslag om att bygga en discgolfbana i Ljusdal

15. Medborgarförslag om en kommunal flotte för rullstolsburna

16. Medborgarförslag om nedsättning av högsta tillåtna hastighet på del av väg 310 i Hamra

17. Medborgarförslag om bygdepeng för Ljusdals kommuns kraftverk

18. Medborgarförslag om inrättande av palliativt vårdteam i kommunen

19. Medborgarförslag med önskemål om röjning av sly längs Ljusnan mellan Ljusdal och Järvsö

20. Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder runt Stenhamreskolan

21. Ej verkställda beslut - första kvartalet 2023 för individ- och familjeomsorgen 2023

22. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 2023

23. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.