Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 26 september 2022

1. Fråga från Maria Molin (M) till kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) gällande arbetsmiljön inom vård och omsorg. Svar

2. Vindkraftspark Grubban

3. Vindkraftspark Skarpen

4. Skridsko- och aktivitetshall

5. Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Svar

6. Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i rovdjursfrågan. Svar

7. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr. Svar

8. Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen. Svar

9. Medborgarförslag gällande utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals folkpark. Svar

10. Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd bör ses över. Svar

11. Medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö. Svar

12. Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning. Svar

13. Medborgarförslag om att Förpacknings- och tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med skylt med information om Åkerslunds återvinningscentral. Svar

14. Taxor gällande Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark

15. Antagande av förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg

16. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) gällande renovering av Färila skola. Svar

Dessa rödmarkerade ärenden tas vid senare tillfälle.

17. Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen. Svar

18. Motion från Harald Noréus (L) om att kommunen utvärderar kommunens vindkraft.

19. Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg.

20. Motion från Maud Jonsson (L) om eltandemcyklar till alla äldreboenden (SÄBO) i Ljusdals kommun

21. Medborgarförslag med önskemål om höjd friskvårdsersättning för kommunanställda

22. Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri

23. Medborgarförslag med önskemål om inrättande av ungdomsråd

24. Medborgarförslag med önskemål om informationsskärmar vid infarterna till Ljusdals tätort

25. Medborgarförslag med önskemål om tillgång till vatten vid Kolsvedjaberget/Kolsvedjastugan

26. Medborgarförslag om att starta upp en Säbo-utredning istället för en Säbo-beredning

27. Medborgarförslag med önskemål om carport för hemtjänstens bilar i Los

28. Medborgarförslag om läromedel till högstadiet i Ljusdals kommun

29. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2022

30. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.