Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 30 januari 2023

1. Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen (komplettering)

2. Biblioteksplan 2023-2026

3. Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och insatser inom Räddningstjänstens område

4. Motion från Ingela Gustavsson m fl (V) gällande utredning om sänkt arbetstid med bibehållen lön

5. Medborgarförslag med önskemål om fler aktiviteter för ungdomar och familjer

6. Medborgarförslag gällande ny bro i Kaven/Kolsvedja- länsväg 731.

7. Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Ljusdal Energibolags samtliga styrelser efter Bertil Asplund (S)

8. Val av ombud och ersättare till årsstämmor i Kommunsamverkan ekonomisk förening, från stämma 2023 till och med stämma 2027 (1+1)

9. Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden

10. Information om kommunens budgetprocess och ekonomistyrningsregler. Ekonomichef Eric Carlsson

11. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.