Sällskapsdjur

Du som djurägare måste ta hand om ditt djur så att det inte stör dina grannar och din omgivning. Att ha uppsikt över vad ens husdjur gör är en självklarhet.

Hund

Som hundägare måste man ha sådan uppsikt över sin hund så att människor i dess omgivning inte behöver känna oro. Det innebär ofta att den ska hållas kopplad på platser där andra också vistas.

Om hund lämnas ensam i bostad eller hundgård måste man som ägare försäkra sig om att hunden inte stör boende i omgivningen genom återkommande skall. En hund som skäller under längre perioder eller med täta intervall kan anses orsaka olägenheter för människors hälsa. Om du har problem med att din grannes hund skäller, prata först med din granne, kontakta sedan Bygg och Miljö.

1 mars - 20 augusti får en hund inte springa löst där det kan finnas vilt. Under resten av året måste man hålla uppsikt över hunden och hindra den från att driva eller förfölja vilt om den vid tillfället inte används till jakt.

Polisen kontrollerar även att ordningsbestämmelserna följs i kommunen. Det är också till polisen man ska vända sig om man har problem med hotfulla eller aggressiva hundar. 

Katt

Katter gör gärna sina behov i till exempel sandlådor och rabatter. Man bör därför fundera över om man bor så att man kan släppa ut katten utan att den ställer till obehag för grannar. Ägaren till katten ansvarar för skador den kan ställa till med.

Genom att kastrera katten kan man minska risken för revirmarkering och lukt från urin samt oönskade kattungar.

Märkta katter har större chans att kunna återföras till sin ägare om den kommit på villovägar.

Undvik att mata katten utomhus. Maten drar till sig andras katter, gnagare och fåglar. Börjar du mata en lösspringande katt kan du komma att betraktas som ägare till katten. Vid bedömning av om en katt kan anses bortsprungen bör särskild hänsyn tas till att katter regelmässigt strövar fritt utan att anses som bortsprugna.

Kommunens uppdrag är, med miljöbalken som underlag, bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har fastslagits att lösspringande tamkatter, inte anses vara en olägenhet av betydelse. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner.

Övergivna och förvildade katter

Övergivna och/eller förvildade katter omfattas av flera olika lagstiftningar och beroende på situationen kan därför länsstyrelsen, kommunen eller polisen hantera ärenden som gäller sådana katter.

Vem gör vad?

Polisen: Anmäl bortsprungen eller upphittad katt till Polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst. Kontakta även Länsstyrelsen då denna kan ha omhändertagit djuret utan att Polisen har kännedom om detta.

Kommunen: Kan hantera ärenden med katter (med känd ägare) som orsakar sanitära problem genom att rikta krav mot ägaren.

Länsstyrelsen: Om du inte kan få tag på ägaren till en katt eller hund kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen. En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen. Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av Polisen.

Kontakta oss

Bygg och Miljö
0651-180 00

Länsstyrelsen
010-225 10 00

Polisen
114 14