Boendemiljö

Bild från boendemiljö vid vatten

Miljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har stor betydelse för hur vi mår och för vårt välbefinnande.

Vanliga hälsoeffekter på grund av brister i inomhusmiljön är symtom och besvär, som irritation i luftvägarna eller i huden, onormal trötthet och huvudvärk. Bristfällig ventilation, nya obeprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några av de faktorer som bidrar till sådana symtom. Ibland kan vår inomhusmiljö störas av yttre faktorer såsom industrier, trafik, grannar och djur.

Om du upplever besvär

Det är fastighetsägarens ansvar att att se till att en byggnad som används av människor inte påverkar deras hälsa. Upplever du besvär och misstänker att dessa beror på din bostad ska du kontakta fastighetsägaren i första hand. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad kan du vända dig till konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Om du upplever problem med inomhusmiljön i skolan/förskolan ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för skolan i fråga. På arbetsplatser ska självfallet också inomhusmiljön vara bra. Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret.

Vid problem med arbetsmiljön på din arbetsplats ska du i första hand kontakta din arbetsgivare och/eller ditt skyddsombud. Arbetsmiljöverket är den myndighet som du kan vända dig till om du inte får hjälp.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare, bostadsrättsförening eller skolans ledning, kan du vända dig till Bygg och Miljö. Detsamma gäller om du störs av yttre faktorer.

När kan myndigheten agera?

Om Bygg och Miljö ska kunna ta sig an ett ärende finns det några krav:

  • Den störning du upplever måste vara en hälso- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen. För frågor om till exempel buller eller fukt- och mögelproblem utgår man från lagens defintion av olägenhet för människors hälsa: "en störning enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".
  • Det ska handla om en pågående störning. Klagomål om störningar som har upphört handläggs normalt inte.
  • I anmälan ska det framgå vilka kontakter du haft med den som är ansvarig för störningen.

Fyll i e-tjänsten "Störande boendemiljö" så fullständigt som möjligt. Om det fattas väsentliga uppgifter för ärendet, skickas e-tjänsten tillbaka för komplettering. Om ingen komplettering inkommer handläggs ärendet utifrån den information som finns. Det kan dock innebära att ärendet tar längre tid än nödvändigt, eller måste avslutas.

Du kan anmäla en störning och vara anonym. Om du vill ha information om ärendet får du själv ansvara för kontakten med Bygg och Miljö. Anonyma klagomål som bedöms utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras.

Offentlig handling

Uppgifterna på denna e-tjänst utgör allmän handling och är offentlig. En kopia av "olägenhetsanmälan" kommer att ges till den person, fastighetsutövare eller verksamhetsutövare som du angivit som orsak till störningen.