Skyltar

Vad är en skylt?

Skylt är definierat i plan- och byggförordningen som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

När krävs det bygglov för en skylt?

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten, bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Kontakta bygglovshandläggare vid frågor.

Utanför detaljplanelagt område krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Ljusdals kommuns styrdokument för skyltar - Skyltprogram

Tanken med styrdokumentet Skyltprogram är att det både ska vara en väg­ledning för företagare och skylttillverkare och en källa till inspiration som tydliggör möjligheter, där omsorg om utformningen liksom kvalitet, ska känneteckna all skyltning.

Ny skyltning ska förhålla sig till styrdokumentet Skyltprogram.

Skyltars bygglovsplikt avgörs dock inte av vad kommunen anser i ett program, utan av lagstiftning och rättspraxis.

Kontakta oss

Samhällsservice­förvaltningen
Bygg och Miljö
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)