Vad gör vi i Ljusdals kommun?

Under året har ledningsgruppen haft fyra utbildningsdagar med organisationen MÄN tillsammans med våra samverkanskommuner Bollnäs och Sandviken. Där vi fått utbildning i fem steg för förändring:

  1. Initiera samverkan
  2. Beskriv våld som problem
  3. Identifiera förändringsfaktorer
  4. Utveckla insatser
  5. Implementera, följ upp och sprid

Ledningsgruppen har tillsammans med sina verksamheter tagit fram statistik kring vilket våld som förekommer i kommunen, från exempelvis socialtjänst, skola, polis, kvinnojour.

Brottsförebyggande rådet som är styrgrupp för arbetet har beslutat om definitionen av våld.

Gruppen har även kartlagt riskfaktorer för att veta vad som ökar risken för våld och skyddsfaktorer för att förstå vad som skyddar mot våld i sina verksamheter. Gruppdeltagarna har också undersökt vilka våldspreventiva insatser som görs inom förvaltningarnas verksamheter.

Deltagare ur ledningsgruppen håller utbildningar för sina verksamheter kring våldsprevention.

Utbildningsinsatser för ledningsgrupper inom kommunen har påbörjats under hösten. Under 2022 kommer utbildning i våldsprevention ske till all personal.

En vecka fri från våld vecka 47 uppmärksammas

I arbetet utgår vi ifrån handboken ”Inget att vänta på”

Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i de fem stegen.

Jämställdhetsmyndigheten som idag förvaltar arbetet utifrån handboken beskriver hur ett förebyggande av våld kräver samarbete över professionsgränserna. Att det behövs modiga och uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar. Handboken kommer ur ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, organisationen MÄN och riksförbundet Unizon.

Handboken berör främst frågorna om hur ett våldsförebyggande arbete kan integreras i befintliga strukturer med mandat och resurser för ett långsiktigt hållbart utvecklingsområde. Den tar upp hur våld kan beskrivas och behov identifieras så att det motiverar till förebyggande satsningar, blir möjligt att avgöra avvägda prioriteringar och att utvärdera om önskvärda resultat uppnåtts.