Vad gör vi i Ljusdals kommun?

"Alla kommunens verksamheter arbetar våldspreventivt och kommuninvånare (barn, unga och vuxna) utsätter inte andra för våld. Våld eller utsatthet som förekommer upptäcks tidigt." Det beslutade kommunfullmäktige i april 2022.

Utbildningsinsatser gällande våldsprevention för ledningsgrupper inom kommunen har genomförts. Under 2023-2025 kommer utbildning i våldsprevention ske till all personal och förtroendevalda i Ljusdals kommun.

En vecka fri från våld vecka 47 uppmärksammas

I arbetet utgår vi ifrån handboken ”Inget att vänta på”

Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i de fem stegen.

Handboken berör främst frågorna om hur ett våldsförebyggande arbete kan integreras i befintliga strukturer med mandat och resurser för ett långsiktigt hållbart utvecklingsområde. Den tar upp hur våld kan beskrivas och behov identifieras så att det motiverar till förebyggande satsningar, blir möjligt att avgöra avvägda prioriteringar och att utvärdera om önskvärda resultat uppnåtts.