Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs­organisationerna och kommunen. KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

  • Rådet ska förstärka pensionärsorganisationernas inflytande i alla frågor som gäller äldre.
  • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet ska lägga fram nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Rådet ska vara remissorgan i frågor som rör pensionärerna.
  • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sammanträden
KPR sammanträder fyra gånger per år. Inför varje rådsmöte sammanträder KPR:s arbetsutskott som har till uppgift att förbereda de ärenden som tas upp i KPR.

Kontakt

Ta kontakt med din pensionärsorganisation för mer information.