Kvalitetsuppföljning hemtjänst

Verksamheterna inom hemtjänsten följs kontinuerligt upp, både de externa företagen och kommunens egen hemtjänst.

Synpunkter från de som har hemtjänst är viktiga för att vi ska kunna förbättra kvaliteten. Kommunens biståndshandläggare gör uppföljning på beviljade biståndsbeslut och ställer frågor till de som har hemtjänst om de är nöjda med de beviljade insatserna. Vartannat år görs dessutom en telefonintervju med ett antal slumpmässigt utvalda personer som har hemtjänst.

Kommunen ansvarar för att se till att samtliga utförare lever upp till de krav som har framställts i förfrågningsunderlaget och därmed i avtal mellan företag och kommun. Utförarna bjuds in till samrådsmöten två gånger per år för kvalitets­diskussioner och vart annat år görs uppföljningar av kvaliteten genom verksamhetsbesök och genomgång av de olika kvalitetskraven.