Taxor och avgifter - för olika kommunala tjänster

Här finns kommunens samtliga taxor och avgifter samlade, oberoende av vilken verksamhet de berör.

Barnomsorgstaxa

Vad skall jag betala för barnomsorgen? - 2024


Taxan är beroende av hushållets samlade inkomst, men kan aldrig överstiga ett visst belopp per månad ("maxtaxa"). Från och med den 1 januari 2024 är inkomsttaket för maxtaxan satt till 56 250 kronor per månad. Hushåll med en samlad inkomst över detta belopp betalar aldrig mer än maxbeloppet enligt exemplen längre ner.

Maxtaxan gäller från och med 2002-01-01, enligt beslut av kommunfullmäktige 2001-06-18 § 141.


Taxan gäller oavsett vistelsetid. Avgiften betalas 12 månader/år, utom vid uppehåll längre än tre månader. För syskon gäller en lägre avgift än för det barn som betalar högst avgift.

Avgifter i förskoleverksamhet från och med 2024-01-01

Barn 1
3 % av bruttoinkomsten dock högst 1688 kronor per månad

Barn 2
2 % av bruttoinkomsten dock högst 1125 kronor per månad

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 563 kronor per månad

Barn 4
Ingen avgift  

Avgifter i skolbarnomsorgen/fritidshem från och med 2024-01-01

Barn 1
2 % av bruttoinkomsten dock högst 1125 kronor per månad

Barn 2
1 % av bruttoinkomsten dock högst 563 kronor per månad

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 563 kronor per månad

Barn 4
Ingen avgift  

I syskongrupper med både förskolebarn och skolbarn räknas förskolebarn först och skolbarn därefter. Exempel: Ett förskolebarn 3 % + ett skolbarn 1 %. Två förskolebarn 3 %+2 % och två skolbarn 1 %+ 0 %.

Avgift för delad barnomsorgsplats

Inkomsttaket för maxtaxa är vid delad barnomsorgsplats 28 125 kronor per hushåll från och med 2023-01-01.

Avgift för förskolebarn med dubbla placeringar från och med 2022-01-01

Barn 1
3 % av bruttoinkomsten dock högst 844 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 2
2 % av bruttoinkomsten dock högst 563 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 281 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 4
Ingen avgift  

För skolbarn med dubbla placeringar från och med 2023-01-01

Barn 1
2 % av bruttoinkomsten dock högst 563 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 2
1 % av bruttoinkomsten dock högst 281 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 3
1 % av bruttoinkomsten dock högst 281 kronor per månad i respektive hushåll

Barn 4
Ingen avgift  

Taxa för allmän förskola

Allmän förskola erbjuds, med minst 525 timmar per år, till 3-5-åringar. Den följer grundskolans verksamhetsår och är under den tiden avgiftsfri.

Även 3-5-åringar som redan har barnomsorg erbjuds allmän förskola med minst 525 timmar per år. Avgiften för barnomsorg reduceras då med 28 % från och med 15 augusti det år barnet fyller 3 år.

Reglerna för allmän förskola gäller från och med 2003-01-01. De aktuella reglerna är antagna av kommunfullmäktige 2011-05-30 § 135.

Bibliotekens avgifter och ersättningar

Vad händer om du skadar eller tappar bort det du lånar?

Nytt lånekort: 20 kr

Vuxenbok (även ljudbok): 300 kr

Barnbok (även ljudbok): 200 kr

Tidskrift: 50 kr

Talbok: 150 kr

Barn-CD: 150 kr

Musik-CD: 200 kr

CD-rom*: 500 kr

Språkkurs*: 500 kr

Film: 500 kr

TV-spel: 700 kr

* Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Fjärrlån (utanför HelGe-samarbetet): den summa som ägande bibliotek tar ut.

Biblioteket ansvarar inte för eventuella uppkomna skador på låntagarens tekniska utrustning.

Övriga avgifter

Utskrift/kopia i format A4/A3, svart-vit: 2 kr/ark

Utskrift i format A4, färg: 5 kr/ark

Kopiering ur bibliotekets material: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från andra folkbibliotek: 5 kopior gratis, därefter 2 kr/ark i format A4/A3

Artiklar från universitets- och högskolebibliotek: 30 kr

Fjärrlån utanför Sverige: (Görs i enstaka fall med hjälp av Sveriges depåbibliotek). Enligt kostnad

Avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, KF §100 och 2017-09-25, KF § 107.

Taxor för bygglov-, plan, kart och mätverksamhet

Idrottshallar - Ljusdals kommun

Giganten - Stenhamreskola

Klass 1

Bidragsberättigad förening
80 kr/timmen

Övriga
160 kr/timmen


Slottehallen - Slottegymnasiet

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Färilahallen - Färila sim- och sporthall

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen
Halv hall
40 kr/timmen


Övriga
140 kr/timmen
Halv hall
80 kr/timmen


Järvsöhallen - Järvsöskola

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


Tallåsenhallen - Tallåsenskola

Klass 2

Bidragsberättigad förening
70 kr/timmen

Övriga
140 kr/timmen


E-hallen - Stenhamreskola

Klass 3

Bidragsberättigad förening
60 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Gärdeåshallen - Gärdeåsenskola

Klass 3

Bidragsberättigad förening
60 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Klass 4 administreras av respektive skola
Los gymnastiksal
Nor gymnastiksal
Nybo gymnastiksal
Ramsjö gymnastiksal


Med reservation för ändringar och felskrivningar

Kulturskolan

Terminsavgift

Till och med det år du fyller 20:
500 kr/termin

Från och med det år du fyller 21:
900 kr/termin

Från och med tredje syskonet:
0 kr/termin

Avgiften är en administrationsavgift och gäller från påbörjad termin. Ensembleundervisning är avgiftsfri för de elever som har enskild undervisning på kulturskolan.

Workshops och lovverksamhet

Priser på enskilda workshops och lovverksamheter varierar. Ofta är aktiviteterna kostnadsfria. Vad som gäller framgår där det finns information om aktiviteten.

Instrumenthyra

I mån av tillgång kan stråk- och blåsinstrument hyras av kulturskolan till en avgift av 400 kr/termin. Övriga instrument – prata med din musiklärare. Köp av blockflöjt bör ske i samråd med din lärare. Spel- och sångböcker köps av eleven själv.

Räddningstjänsten

Taxa för tillsyn
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Ny taxa från 1 november 2023: Timavgift 1 170 kronor. En fast prislista ska utarbetats som baseras på den nya timavgiften. Den nya taxan grundar sig på SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners, taxekonstruktion. Taxan ska uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet, PKV.

Simhallen Färila

Entréavgifter

Entréavgifter Färila simhall


Entréavgift

Årskort**

Barn 0-6 år

gratis

gratis

Ungdom 7-17 år

40 kr

800 kr

Vuxen 18-64 år

70 kr

1400 kr

Pensionär 65- år*

50 kr

1000 kr

Studerande

50 kr

1000 kr


Observera att avgifterna är för entré. Alla som besöker simhallen betalar entréavgift.

Alla barn och unga som inte är simkunniga måste ha en vuxen person med sig. Som simkunnig räknas den som kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

* Pensionärspris gäller vid uppvisande av legitimation eller Pensionärsintyg. Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg. Ditt pensionärsintyg beställer du via pensionsmyndigheten.se. Tar du endast ut din tjänstepension gäller inte pensionärpriset.

** Simhallen är stängd ca 4 veckor varje sommar för service och underhåll. Med reservation för ofrivilligt driftstopp.

Avgifter för aktiviteter

Avgifter för aktiviteter Färila simhall

Vattengymnastik - Entréavgift* + 20 kr/gång
Spinning - Entréavgift* + 20 kr/gång
Tabata - Entréavgift* + 20 kr/gång
Simskola - 700 kr

*Entréavgift = entréavgift per gång, badårskort eller gymkort.

Tennishallen

Avgift

Bidragsberättigad förening
90 kr/timmen

Övriga
120 kr/timmen


Bokning

Föreningar, privatpersoner och andra organisationer kan söka och boka lediga tider i Ljusdals kommuns bokningssysten Interbook. Tennishallen går att direktboka via bokningssystemet. Efter genomförd bokning skickas en bokningsbekräftelse med pin-kod till registrerad e-postadress. Pin-koden fungerar som passage till entré samt belysning på bokad bana.

Det går även bra att kontakta fritidsenheten på telefonnr: 0651-180 81 eller e-postadress: fritidsenheten@ljusdal.se, för hjälp med bokning.

Handhavande

Entrédörr
Slå 4 - siffrig PIN-kod (grön lampa tänds)

Belysning
Slå 4 - siffrig PIN-kod för bokad bana 1, 2 eller 3 (grön lampa tänds). Belysningen tänds då under bokad tid och släcks automatiskt 15 minuter efter avslutad bokning.