Nationella minoriteter i Sverige

Sedan år 2000 är Sverige anslutet till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Genom den anslutningen är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationella minoriteter. Språken finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib är minoritetsspråk.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt sedan 2010 och reviderades 1 januari 2019. Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och inom de särskilda förvaltningsområdena som finns för finska, meänkieli och samiska.

Nationella minoriteters rättigheter inom förvaltningsområden

Sedan år 2000 är Sverige anslutet till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Genom den anslutningen är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationella minoriteter. Språken finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib är minoritetsspråk.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt sedan 2010 och reviderades 1 januari 2019. Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och inom de särskilda förvaltningsområdena som finns för finska, meänkieli och samiska.

Nationella minoriteters rättigheter utanför förvaltningsområden

Inom särskilda förvaltningsområden har medborgare rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommuner, förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Lagen ger också rätt till förskoleplats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli och samiska, liksom rätt till omvårdnad inom äldreomsorgen av personal som behärskar det aktuella språket. Ljusdals kommun ingår inte i ett förvaltningsområde.

För Region Gävleborg är Gävleborgs län är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att finsktalande medborgare har rätt att använda det finska språket i kontakt med Region Gävleborg.

Mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Ljusdals kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. En kommun utanför förvaltningsområdena ska erbjuda, till den som begär, möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.

Kommuner ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg, om möjligheterna till sådan service och omvårdnad.

Utanför förvaltningsområdena har enskilda personer rätt att använda finska , meänkieli och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen.

Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden där den enskilde är part eller ställföreträdande för part.

Status som nationell minoritet

I Sverige har riksdagen bestämt att man för att få status som nationell minoritet ska:

  • Vara en grupp med uttalad samhörighet som går att urskilja från den övriga befolkningen.
  • Ha en religiös, språklig eller kulturell särart som den inte delar med andra.
  • Ha en uttalad vilja att behålla sin särart.
  • Ha historiska eller långvariga band med Sverige.