E-förslag Ljusdals kommun

E-förslag Ljusdals kommun är en tjänst för du ska kunna påverka kommunens utveckling. Ge ett förslag och får ditt förslag tillräckligt många röster så tas det upp politiskt.

Hur går det till?

Du lämnar ditt förslag genom att logga in via e-legitimation och beskriver vad du vill att kommunen ska göra för åtgärd. Om du vill lämna ett förslag men inte har e-legitimation, läs mer nedan under rubriken Hur hanteras e-förslag?

Förhållningsregler för e-förslaget

  • Enbart förslag som rör Ljusdals kommuns ansvarsområden kan tas upp.
  • Förslag som redan utreds/finns i pågående process kommer inte tas upp. Likaså om kommunen redan har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren.
  • Förslag som når 19 röster inom 3 månader går vidare till beredning.
  • Inga förslag som innehåller; diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande tas upp.

Hur hanteras e-förslag?

Här får du information om våra rutiner och hur ett e-förslag hanteras i kommunen.

Vem kan lämna in ett e-förslag?
Alla kan lämna in förslag, förutsatt att man är folkbokförd i Ljusdals kommun. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna in e-förslag. Förslagen lämnar du direkt på webben via vår e-tjänst för e-förslaget. Där kan du också gå in och stödja andra förslag. Du behöver registrera dig första gången du använder tjänsten genom att logga in med e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du också lämna in ditt förslag på papper till Kontaktcenter i Kommunhuset eller till biblioteken. Om du lämnar in ditt förslag på papper ska du uppge namn, adress och gärna en e-postadress om du vill veta vad som händer med ditt förslag.

Vad måste ett förslag innehålla?
Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas på vår hemsida. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan mitt förslag handla om?
Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för, det vill säga kring de verksamheter som ligger inom kommunens ansvarsområde. Om ditt förslag gäller en felanmälan hänvisar vi istället till sidan ”Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan" på ljusdal.se eller till vårt växelnummer 0651-180 00.

Vilka förslag publiceras inte?
Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Vi publicerar inte heller bilder där personer går att identifiera (bilden raderas men förslaget läggs ut). Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om:

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess
  • Det finns ett liknande förslag som samlar röster
  • Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren
  • Förslaget strider mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
  • Förslaget inte ligger inom kommunens ansvar
  • Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, eller gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Om vi bedömer att ett förslag inte kan publiceras kommer vi att meddela dig detta och motivera varför.

Hur lång tid tar det innan förslaget läggs ut på kommunens webbplats?
När du skickat in ditt förslag kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer riktlinjerna ovan.

Hur röstar jag på någon annans förslag?
Alla som är folkbokförda i Ljusdals kommun kan rösta på ett förslag. För att rösta på ett förslag måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Du kan bara rösta på ett förslag en gång.

Var visas förslaget?
Förslaget visas på kommunens webbplats för e-förslag.

Hur många röster måste ett förslag ha för att det ska behandlas?
För att ett förslag ska behandlas måste det ha minst 19 röster. Antalet röster har koppling till att kommunen vid införandet av e-förslag har ungefär 19 000 invånare.

Hur länge får ett förslag samla underskrifter?
Ett förslag samlar underskrifter på kommunens webbplats under tre månader.

Vad händer sen?
Om ditt förslag fått minst 19 röster när slutdatumet för förslaget uppnåtts, tas det upp för behandling i den kommunala organisationen. Antingen handläggs det av en förvaltning, eller så kommer det upp för politiskt avgörande. Beslutet återkopplas till dig som lämnat förslaget och publiceras på webbplatsen.

Om ditt förslag inte når upp till 19 röster ändras förslagets status i systemet till ”utreds inte”.