Hot och våld i nära relation

Är du utsatt för våld?

Behöver du hjälp? Har du blivit utsatt för våld i en nära relation eller är du anhörig/medmänniska och vill hjälpa till? I Ljusdals kommun finns sedan 2012 ett lokalt nätverk som kallas Skyddsnätet. I nätverket ingår bland annat representanter från polisen, skolkurator, Svenska Kyrkan, barnmorska, Kvinnojouren Viljan, Brottsofferjouren, familjecentralen och socialtjänsten. Kontaktuppgifter finns i högerspalten under dokument Skyddsnätet.

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld.

Våldet kan till exempel bestå av:

  • fysiskt våld – som knuffar och slag
  • psykiskt våld – verbala kränkningar
  • sexuellt våld – oönskade sexuella handlingar

Hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov. Att tvingas avstå från att delta i saker man önskar är en del av våldet.

Du som använder våld i en nära relation och

  • är över 18 år
  • har använt våld mot din partner eller annan närstående, våldet kan vara både fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt
  • inte har använt våld men känner rädsla för att det ska ske
  • har problem med din aggressivitet och har svårt att kontrollera din ilska
  • känner oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående

Vi kan erbjuda

  • rådgivning
  • samtal/behandling i grupp och individuellt

Målsättningen är att du ska hitta ett alternativ till ditt beteende. Samtalen är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Vår behandling bygger på en metod som utarbetats vid "Alternativ till vold" (ATV) i Oslo. Grundaren av ATV, Per Isdal definierar våld som:
"Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker, genom detta försöker att påverka eller styra andra människor för att få den andra personen att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill."

Internet­säkerhet

Om du är orolig för att någon ska få reda på att du har besökt denna
sida så är det säkraste sättet att hitta information att låna dator på biblioteket, hos en vän eller på jobbet.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsenhet
0651- 34 00 73

Socialjour kvällar och helger
026-10 02 25

Polis - om du behöver akut hjälp
112

Polis - om ditt ärende inte är akut
114 14

Vanliga varningssignaler

Det finns några vanliga varningssignaler som kan tyda på att allt inte står rätt till i en relation. På RFSL:s webbplats finns sidan "Har någon gått över din gräns?" med frågor som kan hjälpa dig att se de vanligaste varningssignalerna.