Barn som far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa ska du våga reagera och anmäla.

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att kommunen behöver ingripa till skydd för barn eller ungdom, bör anmäla detta till omsorgsnämnden genom socialtjänstens barn- och familjeenhet. Du kan ringa eller använda blanketten här på sidan. Du kan först ringa och rådfråga socialkontoret om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Anonym anmälan

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Det är viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Oftast underlättas socialtjänstens kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Tänk på att om du gör en anmälan via din e-postadress är du inte anonym.

Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.

Du som arbetar med barn har anmälningsplikt

Personal som arbetar med barn och ungdom samt hälso- och sjukvårdspersonal har anmälningsskyldighet till omsorgsnämnden om de misstänker att något barn far illa (14 kap 1 § SoL).

Vad händer med anmälan

När en anmälan kommer in görs en bedömning om en utredning ska inledas. Utredning görs för att komma fram till lämpliga stöd- och hjälpinsatser för barnet och familjen. Oftast undersöker man i första hand om det finns någon i familjens nätverk (släkt, vänner) som kan vara behjälplig för barnet. Ibland anlitas kontaktfamilj och ibland kan barnet behöva vård i familjehem eller på behandlingshem.

Kan man få veta hur det går?

Socialnämnden får informera den som har anmälningsplikt om att utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Övrig information får inte lämnas ut utan medgivande från den ärendet rör.

Kontakt

Mottagning och rådgivning
0651-34 00 73
0651-180 00 (växel)

Telefontid
Måndag-tisdag 08.30-16.00
Onsdag 13.00-16.00
Torsdag-fredag 08.30-16.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Socialjour, kvällar och helger
026-10 02 25

E-tjänster och blanketter