Att bilda en förening

Tycker du kanske att det saknas någon förening i kommunen? Det är inte svårt att bilda en ny förening!

Kalla till möte
Börja med att samla intresserade till ett första möte. Du kan till exempel annonsera på gratis anslagstavlor i affärer, bensinstationer och liknande. Om det är en idrottsförening rekomenderar vi att ni tar en kontakt med RF-SISU idrottsutbildarna för stöd och råd.

Bilda styrelse
På mötet, som kallas konstituerande möte, bildas en tillfällig styrelse (interimsstyrelse) bestående av:

  • Ordförande, som är ansvarig för mötet och för den nybildade styrelsens arbete.
  • Sekreterare, som för protokoll över mötet där bland annat en speciell paragraf ska ta upp vem som tecknar föreningens konto. Det är vanligen ordföranden och kassören var för sig.
  • Kassör, som ska ta hand om förenings ekonomi och som ska se till att föreningen så snabbt som möjligt får ett post- eller bankgirokonto.
  • Dessutom skall ytterligare ett antal styrelsemedlemmar utses med olika valfria funktioner; till exempel vice ordförande, materialförvaltare eller enbart övrig medlem i styrelsen. Styrelsen bör bestå av ett udda antal medlemmar, till exempel 5, 7 eller 9 stycken.
  • Slutligen ska en eller två revisorer utses med uppgift att granska föreningens ekonomi.

Bestäm stadgar
På mötet ska också beslutas om vilka stadgar som föreningen ska anta. Vanligen räcker det med att anta motsvarande riksförbunds stadgar.

Bestäm riksförbund
Mötet ska besluta om vilket riksförbund man ska ansluta sig till - om det finns något. Sekreteraren skickar en ansökan om medlemskap till det riksförbund man vill tillhöra.

Ansök om post- eller bankgiro
Sekreteraren gör ett utdrag ur paragrafen som handlar om vem som får teckna föreningens ekonomi. Kassören går till posten eller banken med pappret och ansöker om post- eller bankgiro för föreningen. (Om föreningen vill ha ett postgironummer måste man ha ett organisationsnummer först - kontakta skattemyndigheten.)

Anmälan till föreningsregister
Att anmäla föreningen till kommunens föreningsregister är ett bra sätt att göra sig tillgänglig för nya medlemmar, liksom för att på ett enkelt sätt ge de nuvarande medlemmarna tillgång till kontaktuppgifter, hemsidesadresser och annat. En anmälan är också en förutsättning för att kunna söka vissa kommunala bidrag. För att vara berättigad till bidrag måste föreningen ha varit registrerad och verksam ett år, samt lämnat in sin årsredovisning. Med årsredovisning menas:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Balans- och resultatrapport

Kom ihåg att uppdatera uppgifterna så snart det sker förändringar! Anmälan till föreningsregistret sker i Interbook Go. Uppdatering av uppgifter i föreningsregistret sköter föreningen sedan själv också detta sker i Interbook Go.