Buller

Buller är ett oönskat ljud. Vad som betraktas som ett oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet.

Hur störda vi blir beror bland annat på viken attityd vi har till bullerkällan, vad vi håller på med och om bullret är kombinerat med vibrationer. Vi är mer buller­känsliga i en miljö som vi förväntar oss ska vara tyst och lugn, till exempel i en park eller en sommarstuga på landet. I en tätort accepterar vi bullret på ett annat sätt.

Störs du av buller?

Om du störs av buller från din omgivning, till exempel trafik, industri eller andra verksamheter, kan du kontakta Bygg och Miljö för råd och information om vad som gäller juridiskt. Störs du när du hyr din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

När kan myndigheten agera?

Om Bygg och Miljö ska kunna ta sig an ett ärende finns det några krav:

  • Den störning du upplever måste vara en hälso­- eller miljörisk enligt miljölagstiftningen. För frågor om till exempel buller eller fukt- och mögelproblem utgår man från lagens definition av olägenhet för människors hälsa "en störning enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".
  • Det ska handla om en pågående störning. Klagomål om störningar som har upphört handläggs normalt inte.
  • I anmälan ska det framgå vilka kontakter du haft med den som är ansvarig för störningen.

Fyll i e-tjänsten "Störande boendemiljö" så fullständigt som möjligt. Du kan anmäla en störning och vara anonym. Om du vill ha vidare information om ärendet får du själv ansvara för kontakten med Bygg och Miljö.