Kemikalier i hemmet

Kemikaliers farlighet

Kemikalier kan finnas i både flytande och fast form, eller som gas. Ett stort antal olika kemiska produkter används i Sverige idag, både av hushållen och av industrin. Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. I vilken omfattning ett visst ämne orsakar negativa effekter på hälsa och miljö är en fråga om koncentration, samt var och i vilket tillstånd kemikalien befinner sig. Vissa ämnen anses dock som så farliga för människa och miljö att man beslutat att de ska avvecklas helt från allt användande. Till dessa hör bland annat freoner, kadmium och kvicksilver. Kunskapen om många kemikalier är fortfarande mycket liten och det är svårt att veta hur de kan komma att påverka människors hälsa och miljön i framtiden.

Minska riskerna med kemikalier

I hemmet och på fritiden används en hel del olika produkter som kan vara miljö- eller hälsoskadliga, till exempel färger, lösningsmedel, fotokemikalier, rengöringsmedel och oljor. Som privatperson eller företagare är man skyldig att byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig produkt då det är möjligt. Den så kallade produkt­valsprincipen gäller alla kemikalier, vilket innebär att man alltid skall välja det som gör minst skada på människa och miljö. Rester av kemikalier klassas ofta som farligt avfall och måste då tas omhand på ett särskilt sätt. Hamnar sådant avfall till exempel i avloppsvattnet kan det innebära allvarlig skada på reningsfunktionen och i slutändan påverka djur- och växtliv i våra vattendrag.

Lagar kring kemikalier

Det finns många regler kring hur man får släppa ut kemikalier på marknaden, hur de ska märkas, förvaras och transporteras. Inom EU finns en gemensam kemikalielagstiftning som kallas Reach. Mer regler finns i miljöbalken och dess följdbestämmelser. Att företag och andra följer dessa regler i Ljusdals kommun, kontrolleras av kommunens enhet Bygg och Miljö.