Allmänna och offentliga handlingar

En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en kommunal, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en kommun blir allmänna och kan begäras ut. Dock är vissa handlingar som kommunen själv skriver inte upprättade i denna mening och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar.

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd. Handlingen skyddas därmed inte enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar.

För varje begäran om att ta del av en allmän handling sker en sekretessprövning av kommunen.

Vid upphandling gäller företrädesvis Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap 31 §16

För begäran om att ta del av allmänna handlingar kontaktas kommun@ljusdal.se