Allmänna bestämmelser

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av kommunstyrelsen.

b) Kommunalt bidrag utgår till den verksamhet, som organisationer, föreningar och sammanslutningar bedriver för främjande av fritidsfostran, fritidsliv och friskvård. Kommunstyrelsen anser, att föreningar som får bidrag från kommunen, aktivt skall informera ungdomen om alkoholens och andra drogers skadeverkningar samt aktivt arbeta för att drogkonsumtion inte förekommer i föreningens verksamhet. Föreningen skall dessutom ha antagit en drogpolicy samt en jämställdhetsplan.

c) Bidrag utbetalas endast till förening, som bedriver verksamhet och vars medlemmar är folkbokförda inom kommunen. Undantag kan göras för enskild medlem utanför kommunen, om det kan styrkas, att vederbörande regelbundet deltar i den sökande föreningens verksamhet inom kommunen.

d) Förening, som söker bidrag, skall ha antagit stadgar, ha medlemsmatrikel och ha valt styrelse, som ansvarar för verksamheten. Verksamheten skall kontrolleras av revisor/er, vald/a av föreningens årsmöte.

e) Föreningen skall, för att få bidrag, inlämna erforderliga uppgifter om föreningen till samhällsserviceförvaltningens fritidsenhet.

f) Bidragssökande förening skall vara medlem i godkänd riksorganisation.

g) Bidragssökande förening måste inneha bank-, plusgiro- eller verifierat bankkonto. Bidrag utbetalas endast över bank-, plusgiro- eller verifierat bankkonto.

h) Annan lokal organisation som fyller i dessa normer angivna krav, kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kommunstyrelsen.

i) Bidrag utgår inte till förening inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund, skolförening och supporterklubb. Bidrag utgår inte heller till annan förening, som får stöd ur kommunala skattemedel genom annan kommunal förvaltning till samma ändamål. Undantag från ovanstående är aktivitetsstödet, vilket utgår till ungdomsföreningar inom Svenska kyrkan, andra trossamfund och skolföreningar i de fall de får statligt aktivitetsstöd.

j) Bidrag utgår inte heller till förening som grundar sin verksamhet på rasistiska eller andra diskriminerande åsikter.

k) Förening, som söker bidrag, är skyldig att vid anmodan låta samhällsserviceförvaltningen ta del av räkenskaper och därtill hörande handlingar.

l) Bidragsansökan skall vara undertecknad av den sökande föreningens ordförande, sekreterare eller kassör (firmatecknare).