Projekt- och verksamhetsbidrag

Arrangemangs- och projektbidrag till kulturföreningar

 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av arrangemanget/ aktiviteten, med syfte och mål samt en budget för genomförandet.
 • Inkomna ansökningar handläggs av kulturchefen löpande under året inför politiskt beslut i ärendet, alternativt delegationsbeslut enligt aktuell delegationsordning. Bidragsansökningar avseende arrangemang under sommarsäsongen (juni-aug) ska vara Ljusdals kommun tillhanda senast 15 mars, för beslut i ärendet under april månad.
 • Inför utbetalning av beviljade bidragsmedel ska en skriftlig rekvisition med bifogad redovisning (verksamhetsmässig och ekonomisk) skickas in till Ljusdals kommun. I den bifogade redovisningen ska det tydligt framgå att samtliga kostnader är betalda i enlighet med ansökan och beslut i ärendet (exempelvis via fakturakopior).
 • Både ansökan och rekvisition ska vara undertecknade av föreningens ordförande och/eller kassör.
 • Årsredovisning och årsmötesprotokoll kan komma att begäras in av Kommunen.

Årliga verksamhetsbidrag till studieförbund, hembygdsföreningar och kulturföreningar

 • Ansökan sker årligen enligt separat upprättade ansökningsrutiner som är specifika för studieförbund, hembygdsföreningar, kulturföreningar. Ansökan för innevarande verksamhetsår skall vara Ljusdals kommun tillhanda senast 30 april.
 • Fördelning av verksamhetsbidrag ur respektive budgetpost sker via separat upprättade fördelningskriterier.

Beslutade driftsbidrag till kulturföreningar med kommunalt uppdrag

 • Avtal mellan Ljusdals kommun och aktuell förening ska finnas upprättat, avseende föreningens löpande verksamhet och uppdrag.
 • Driftsbidraget rekvireras årligen genom att årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning skickas in till Ljusdals kommun.

Årligt verksamhetsbidrag till lokala Byaråd / Byalag / Bygderåd

 • Årligt verksamhetsbidrag lämnas till lokala Byaråd / Byalag / Bygderåd om 5000 kronor för att täcka administrativa kostnader osv. i verksamheten.
 • Bidraget rekvireras årligen genom att årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse skickas in till Ljusdals kommun.

Relaterade sidor

Kontakt

Kultur och fritid
0651-180 81
fritidsenheten@ljusdal.se

Handläggare

Lisa Edman
0651-76 13 80
lisa.edman@ljusdal.se

Kulturchef

Elin Sundberg
0651-182 10
elin.sundberg@ljusdal.se