Inackordering

Regler för att vara berättigad till inackorderingstillägg

Inackorderingsbidraget utbetalas via Nordea. Den som inte är kund hos Nordea och vill ha bidraget insatt på sin bank kan anmäla sitt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.”

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från folkbokföringsadressen.

 • Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola.
 • Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden CSN (www.csn.se)
 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).
 • Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.
 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder­/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.
 • Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.
 • Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
 • Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader med början den sista september och för vårterminen 5 månader till och med maj.
 • Utbetalning sker i samarbete Nordea.
 • Inackorderingstillägg söks via kommunens e-tjänst inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Du kan söka senare, men tillägget betalas endast ut retroaktivt innevarande termin.

Till ansökan skall följande medfölja inackorderingsansökan:

 • Hyreskontrakt eller intyg från hyresvärden bifogas.
 • Ansökan skall vara komplett ifylld med fullständiga adresser, skola och årskurs.
 • Mobiltelefon och andra telefonnummer som eleven/målsman/hyresvärd kan nås på.

Elev ska omgående anmäla adressändring eller annan förändring som kan påverka inackorderingsbidraget till gymnasieskolan i hemkommunen samt till skolan där eleven är inskriven. Vid avbrutna studier eller annan orsak till att villkoren inte uppfylls kommer bidraget att återkrävas från och med aktuell tidpunkt.

Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning. Ovannämnda bidrag utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Kontakt

Inackordering, Busskort eller anslutningsersättning
Skolskjuts
0651-181 64

frågor om utbetalningar
0651-182 04

Ansökan

Elev bosatt i Ljusdals kommun är berättigad till inackorderingsbidrag med 1/30 av basbeloppet per månad (1910 SEK) om man har mer än fyra mils resväg till skolan.

Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning. Ovannämnda bidrag utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.
Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden.