Budgetår

Ett budgetår innehåller dels en budget som beskriver förutsättningar, dels en uppföljning genom delårsbokslut, samt en årsredovisning som visar det faktiska resultatet.

En budget är allmänt sett en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser.

Inom redovisningen och ekonomistyrningen är budget en prognos för framtida:

  • resultat, där man planerar för intäkter och kostnader
  • likviditet, där inbetalningar och utbetalningar planeras
  • balansräkning, där man planerar för tillgångar, eget kapital och skulder.

Ofta är det bara resultat- och finansräkningens konton som vi gör prognos för. Därför är förändringen i balanserna given, men det görs ingen beräkning för de individuella kontona, och budgeten är bara en grov bild över förändringen av nettotillgångar och nettoskulder.

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra kommunens ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och utifrån detta fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska resurserna, och så vidare.

När publiceras dokumenten?

Budget publiceras efter godkännande av kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni månad året före.

Delårsrapport publiceras efter godkännande av kommunfullmäktige vid sammanträdet i oktober månad samma år.

Årsredovisning publiceras efter godkännande av kommunfullmäktige vid sammanträdet i april månad året efter.