Hållbar miljö

Miljö- och klimatprogram

Ljusdals kommun jobbar på att ta fram ett Miljö- och klimatprogram för kommunen. Mellan den 20 mars och 13 juni är förslaget ute på remiss och alla invånare, näringsidkare, intresseorganisationer och andra aktörer är välkomna att yttra sig om förslaget.

Kommunal kretsloppssplan 2021-2025

Alla kommuner ska enligt lag ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Kretsloppsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala avfallsföreskrifter kommunens renhållnings­ordning.

Kretsloppsplanen berör inte bara hantering av det avfall som uppkommer, utan har sin tungvikt på åtgärder som ska motverka att onödigt avfall uppstår i både kommunorganisationen och hos kommunens hushåll och företag.

Kretsloppsplanen är antagen av kommunfullmäktige och gäller för perioden 2021-2025.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service i kommunen. Rådgivaren kan hjälpa till med tips för att minska din energianvändning, för- och nackdelar med olika uppvärmningssystem, bli mer energismart och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Biosfärområde Voxnadalen

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar.

Den 19 juni 2019 utsågs Voxnadalen till nytt biosfärområde. Biosfärområdet sträcker sig genom delar av Ovanåkers, Bollnäs, Ljusdals och Rättviks kommuner. Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden. 

Föreningen Sveriges ekokommuner

Ljusdals kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner sedan år 2020. Visionen för Sveriges Ekokommuner är ett hållbart Sverige. Utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Sveriges Ekokommuner har beslutat om 12 gemensamma gröna nyckeltal för att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Se nyckeltalen på länken nedan, för att följa utvecklingen.

Föreningen Östra Sveriges luftvårdsförbund

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening som på medlemmarnas uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder. Ljusdals kommun är en av 50 kommuner som är medlemmar i föreningen.

Utveckling av klimatarbete genom Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 syftar till att öka den lokala livsmedelsproduktionen för att uppnå en högre sysselsättning, ett rikare odlingslandskap och en lägre sårbarhet i en situation av kris.

Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 2021 och utgör därmed en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.