Visselblåsarfunktion

Visselblåsare är en benämning på en person som rapporterar oegentligheter eller missförhållanden, oftast på sin egen arbetsplats.

Ljusdals kommun har en visselblåsarfunktion dit det går att anmäla misstankar om oegentligheter eller missförhållanden inom kommunens verksamheter. Visselblåsarärenden tas emot och bedöms av en extern part.

Visselblåsare skyddas enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Varför har Ljusdals kommun en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Ljusdals kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Ljusdals kommun.

Vad kan anmälas i visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen ska användas för att anmäla allvarliga missförhållanden inom kommunen där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Anmälningar kan till exempel handla om misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerhet eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom kommunens verksamheter.

Även saker som handlar om offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, skydd av privatlivet och personuppgifter samt folkhälsa.

Vad kan inte anmälas i visselblåsarfunktionen?

Allmänt missnöje med något inom kommunens verksamheter är inte en visselblåsning i lagens mening. Allmänt missnöje eller synpunkter kan i stället lämnas in via kommunens e-tjänst.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av skyddet som visselblåsarlagen ger. Sådana frågor hanteras på ordinarie sätt mot bakgrund av arbetsrätten och arbetsmiljörätten.

Har du frågor om ditt eget arbete eller om din anställning, vänd dig till din chef, till skyddsombudet eller facklig företrädare på din arbetsplats.

Vem kan anmäla?

De personer som kan anmäla och är skyddade av lagen är, något förenklat:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under kommunens kontroll och ledning
  • egenföretagare
  • personer som ingår i kommunens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan anmäla.

De som slutat vara verksamma inom Ljusdals kommun kan anmäla sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Vem kan inte anmäla?

Anhöriga, mottagare av vård, omsorg eller hemtjänst, vårdnadshavare, gäster på korttidsboende, deltagare i dagverksamhet, arbetstagare i daglig verksamhet, boende i kommunen (kommunmedlemmar) med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs, och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

Anonymitet för visselblåsare

Visselblåsaren kan anmäla anonymt. Inkomna anmälningar krypteras och inga adresser kan spåras. Visselblåsaren får ett unikt ID och lösenord för anonym uppföljning av sitt ärende. Systemet uppfyller kraven enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Hur hanteras inkomna anmälningar?

Anmälningarna går till en extern part som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av den externa parten.

När utredningen är färdig skickas den till Ljusdals kommun för vidare hantering och diarieföring.

En färdig utredning räknas som allmän handling och kan begäras ut.

Gör en anmälan

Du visselblåser genom en anmälan till vår visselblåsarfunktion Qnister Whistle. Du kan lämna din anmälan digitalt, via en QR-kod, till en röstbrevlåda via telefon eller genom att boka ett möte.

Alla anmälningar och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer att din identitet behandlas konfidentiellt. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet när du lämnar en digital rapport, tänk på:

  • Skriv av nedanstående adress och skriv in den i din webbläsare.
  • Använd inte kommunens dator eller nätverk.

Lämna en digital anmälan:
Kopiera texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten:

Poster med QR-kod till anmälan:

Lämna en anmälan till röstbrevlåda:
+46 363 300 740

För att boka ett möte, ring:
+46 363 300 741

Observera att din anonymitet inte går att säkerställa i lika hög grad om du väljer att visselblåsa via röstbrevlåda eller via ett möte.

Gör en anmälan

Lämna en anmälan via:

Digital e-tjänst:

Kopiera texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten:

Poster med QR-kod till anmälan:

Röstbrevlåda:

+46 363 300 740

Ett bokat möte:

+46 363 300 741