Barn- och familjeenheten

Barn och vårdnadshavare kan ibland få problem som de inte kan lösa själva. Det finns då möjlighet att vända sig till Individ- och familjeomsorg för att få information om vilka hjälpmöjligheter som finns. Det går att ansöka om en specifik insats eller efterfråga råd och stöd.

Barn- och familjegruppen tar emot ansökningar och anmälningar gällande barn i åldrarna 0 – 12 år. Ett familjeteam finns också dit vårdnadshavare och ungdomar över 18 år kan vända sig för att få råd och stödsamtal. Familjeteamet arbetar också med stödjande insatser till barn och unga på uppdrag av socialsekreterarna.

Insatser som ges av Individ- och familjeomsorg utarbetas tillsammans med berörd familj och är vanligtvis frivilliga (Kap 4,1 § SoL). Ibland kan insatser behövas för att skydda eller stödja ett barn eller ungdom utan att medgivande till detta finns från berörda parter. Det kan bero av den unges eget beteende eller omgivande miljö. Enligt lagen om vård av unga (Kap 2, 3 §§ LVU) kan insatser ske med tvång för att tillgodose den unges behov. Exempel på insatser kan vara familjebehandling, kontaktperson/familj, familjehem, hem för vård eller boende (HVB-hem).

Oro för barn

Individ- och familjeomsorg kan också genom anmälan få kännedom om oro för att ett barn far illa. Individ- och familjeomsorg är då skyldiga att ta reda på hur barnets situation ser ut. Det görs då en bedömning om socialnämnden ska inleda utredning eller inte (11 kap 1 § Socialtjänstlagen). Utredningar görs enligt BBIC. BBIC står för Barnets Behov I Centrum och är ett utrednings-, uppföljnings- och dokumentationssystem som är utvecklat av Socialstyrelsen. En utredning ska ske skyndsamt och vara klar inom fyra månader.

Läs mer om orosanmälan på sidan Barn som far illa. Blankett för orosanmälan hittar du här på sidan. Det går också bra att ringa och anmäla oro för barn.

Kontakt

Mottagning barn och unga
0651-34 00 73

Socialjour, kvällar och helger
026-10 02 25