Familjerätt och föräldraskap

Vårdnad, boende, umgänge

När du har frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kan du kontakta oss för råd och stöd. Rådgivningen är kostnadsfri och behöver inte dokumenteras eller registreras. Dina uppgifter skyddas av sekretess.

Informationssamtal

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge. Syftet med dessa samtal är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder.

Detta är för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum.

Informationssamtalen är kostnadsfria och bokas via familjerätten.

Samarbetssamtal

Vi kan anordna samarbetssamtal mellan föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation bör dock vända sig till familjerådgivningen.

Avtal

Vi kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att göra ändring av den juridiska vårdnaden, till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad, kan ett avtal mellan föräldrar godkännas av omsorgsnämnden om det bedöms vara till barnets bästa. I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva överenskomma om olika lösningar. Vid behov kan avtal upprättas och godkännas även gällande boende och umgänge.

Faderskap och föräldraskap

Ogifta föräldrar som väntar barn eller har fått barn ska vända sig till socialtjänsten för en så kallad faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse. Arbetsmarknads- och socialnämnden är skyldig att utreda och fastställa faderskap och föräldraskap avseende barn som är födda utom äktenskapet.

I samband med faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.

Om du får barn som ensamstående blir du kallad till socialtjänsten (familjerätten) för en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Detta sker först efter att barnet är fött och fått ett personnummer. Har barnet blivit till genom assisterad befruktning på klinik i Sverige eller på en behörig klinik utomlands med donerade spermier från en donator som kan bli känd för barnet, ska inget faderskap eller föräldraskap fastställas. Faderskapsutredningen läggs då ned och du är barnets enda juridiska förälder. Ta med intyg eller kvitto från kliniken till detta möte, det fungerar som en bekräftelse på att du blivit gravid genom behandling där.

Möjlighet att bekräfta föräldraskap via e-tjänst

Från den 1 januari 2022 trädde en ny lag i kraft som ger nyblivna föräldrar möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om du inte inom 14 dagar efter barnets födelse själv bekräftat föräldraskap, går utredningsansvaret över till familjerätten att fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

I och med den nya e-tjänsten kommer det sällan bli aktuellt för föräldrar att underteckna handlingar genom besök hos familjerätten innan barnet är fött. Den tillfälliga föräldrapenningen, de så kallade 10 dagarna, kan anmälas till Försäkringskassan först efter barnets födelse. Att underteckna handlingar i förtid, av detta skäl, är därför inte nödvändigt.