Sjuksköterska

Sjuksköterska i hemsjukvård, äldreomsorg, stöd- och omsorg och socialpsykiatri

I kommunen kommer sjuksköterskan hem till patienten för att ge vård med hög kvalitet. Bemanning finns årets alla dagar, dygnet runt med joursjuksköterska nattetid, kvällar och helger.

Insatserna planeras och dokumenteras i vårdplaner. Det kan röra sig om sårbehandling, smärtlindrande behandling, läkemedelshantering, läkemedelsbehandling i form av injektioner eller hjälp med näringstillförsel i dropp eller sond. Sjuksköterskan kan också hjälpa till med rådgivning och utredning vid inkontinensbesvär samt skriva ut inkontinens­hjälpmedel.

Sjuksköterskan är en länk mellan patienten och läkaren på hälsocentralen samt specialister på sjukhusen. Vid behov av sjukhusvård är sjuksköterskan involverad vid in- och utskrivning.

För att kontinuerligt arbeta med att förbättra vården arbetar kommunens sjuksköterskor med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret. I Senior alert uppmärksammar man riskfaktorer för fall, undernäring, trycksår och munohälsa samt vidtar åtgärder för att förebygga skador och onödigt lidande. Om man som patient inte vill bli registrerad i registret har man rätt att säga nej till det och ändå få ta del av det förebyggande arbetet.

Sjuksköterskor i hemsjukvård arbetar i team och har ansvar för olika geografiska områden: Färila-Los, Ljusdal västra-Ramsjö, Ljusdal östra och Järvsö. Stor vikt läggs vid god kontinuitet och tryggt bemötande vid såväl akuta som planerade besök.

För kontakt, ring kommunens växel för att bli kopplad till rätt person.

Demenssjuksköterska

I Ljusdals kommun finns en demenssjuksköterska som ansvarar för utveckling av vården för personer med demenssjukdom. Läs mer om demenssjuksköterskans arbete via länken under Relaterade sidor.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR ska se till att kommunen följer lagar och författningar gällande hälso- och sjukvård. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten och utarbetar riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS och MAR ansvarar också för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria om en patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med hälso- och sjukvård.

Kontakt

Ljusdals kommun
0651-180 00 (växel)

Enhetschef
Åsa Sönnerfors
0651-181 91
asa.sonnerfors@ljusdal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Madeleine Hansback
0651-182 82
madeleine.hansback@ljusdal.se

Relaterade sidor