Återrapport av bygdemedel - Vindkraft

Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts. Återrapporten efterfrågas av vindkraftsbolaget som betalar ut bygdemedlen, av kommunstyrelsen / fondstyrelsen som beslutar och av byalagen som föreslår fördelningen av medlen.

Vi påminner om villkoren nedan som intygas vid ansökan:

Intygande
Genom att underteckna detta dokument:

  • Intygar jag/vi att de uppgifter som lämnats i ansökan är sanningsenliga.
  • Lämnar jag/vi samtycke till automatiserad behandling av inlämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Förbinder jag mig/vi oss att slutredovisa genomförd investering/genomfört projekt till kommunen inom föreskriven tidsram.
  • Förbinder jag mig/vi oss att återbetala medel som använts i strid mot beviljat ändamål.
  • Förbinder jag mig/vi oss att sätta upp skylt eller anslag med information om att projektet delfinansierats med bygdemedel.

Rapporteringen ingår i underlaget vid bedömning av kommande ansökningar från samma sökande. Vid större avvikelser mot ansökan och beslut kan utbetalda medel komma att återkrävas.

Vid frågor kontakta

Roland Hamlin
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se