Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor - Seveso

Vad är Sevesolagstiftningen?

Sevesolagstiftningen, eller lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Inom Ljusdals kommun finns idag ingen industri eller anläggning som omfattas av lagstiftningen förutom en bergtäkt (Seveso lägre kravnivå).

Bergstäkt som omfattas av Sevesolagstiftningen

Vid bergtäkt på fastigheten Karlstrand Katrineberg 1:25, bedriver Svevia verksamhet som omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen.Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter. Produktionen innefattar sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna
Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningen. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad skall du göra?
Vid en olycka kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds av räddningsledare som till sin hjälp har expertis från företaget. Då den aktuella bergtäkten ligger långt från bebyggelse görs bedömningen att risken för personskador eller skador på egendom är mycket liten.

Tillsyn av verksamheten
Tillsyn av verksamhet enligt Lagen (1999:381) utförs av Länsstyrelsen.