Avgifter för livsmedelskontroll

Avgift för registrering

För att registrera sin verksamhet tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Timtaxan bestäms av kommunfullmäktige. Du får sedan en faktura med posten inom ett par veckor. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen, så du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Årlig kontrollavgift

Varje år betalar du en avgift för Miljöenhetens kontroll av din livsmedelsverksamhet. Hur stor din årliga avgift blir beror på hur mycket kontroll din verksamhet behöver, och det beror i sin tur på vilken riskklassning ni har.

När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från Livsmedelsverkets mall och de uppgifter som du har lämnat i registreringsblanketten, i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss.

Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Hur räknar vi fram den årliga avgiften
Din kontrolltid, det vill säga antal timmar du får betala för, beror på vilken riskklassning din verksamhet har fått.

För att få fram din årliga avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med Miljöenhetens timavgift för livsmedelskontroll. Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan.

Du betalar din årsavgift i förväg. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år. Detta kan bero på en riskklassning som ger mindre kontrolltid och därmed en lägre avgift.

Avgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroll är den livsmedelskontroll som utförs utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. För uppföljande kontroll gäller vår timtaxa.