Avgifter för livsmedelskontroll

Den 1 januari 2022 började en ny livsmedelstaxa att gälla för kontroll av livsmedelsverksamheter i Ljusdals kommun. Beslut om en ny livsmedelstaxa togs av kommunfullmäktige §171 2021-12-13. Protokollet från kommunfullmäktige finns tillgängligt här.

Timavgiften för år 2023 är 1219 kronor och gäller för alla som bedriver livsmedelsverksamhet oavsett när den startade.

Avgift för registrering

För att registrera sin verksamhet tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Du får en faktura med posten inom ett par veckor. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen, så du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Årlig kontrollavgift

Varje år betalar du en avgift för Bygg och Miljös kontroll av din livsmedelsverksamhet. Hur stor din årliga avgift blir beror på hur många kontrolltimmar din verksamhet har tilldelats i riskklassningen. Den baseras på vilken livsmedelshantering som sker i verksamheten, hur stor verksamheten är samt om man vänder sig till känsliga konsumentgrupper och hur man delger livsmedelsinformation. 

Riskklassningen görs om på nytt vid ändringar i verksamheten, vartefter kontrolltimmarna och den årliga avgiften kan bli lägre eller högre. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

För att få fram din årliga avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med Bygg och Miljös timavgift för livsmedelskontroll.

Du betalar din årsavgift i förväg. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete.

Alla verksamheter får inte besök varje år. Detta beror på en riskklassning som ger mindre kontrolltid. Då sker kontroll istället vartannat eller vart tredje år.

Avgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroll är den livsmedelskontroll som utförs utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys. För uppföljande kontroll gäller vår timtaxa.