Eget dricksvatten

Har du livsmedelsverksamhet med eget vatten? Eller är ni en större vattenförening? Här hittar du information om vad som gäller kring registrering av egen vattenanläggning.

När behöver eget dricksvatten vara registrerat?

En vattenanläggning behöver vara registrerad om den tillhandahåller:

  • i genomsnitt 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten, till exempel en vattenförening.
  • dricksvatten till en livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, café, livsmedelsproduktion.
  • dricksvatten till en offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • dricksvatten till kommersiell verksamhet till exempel uthyrning av stugor, båt eller gästhamn.
  • om du hyr ut bostäder till fler än 2 hushåll eller kan ta emot fler än 8 gäster

Detta gäller ifall din verksamhet använder vattnet till matlagning och dryck (du kan använda vattnet till städning, disk, handtvätt etc utan krav på registrering).

Känner du dig osäker på om du ska registrera ditt dricksvatten, kontakta livsmedelskontrollen.

Använder du vattnet från egen brunn endast för privat bruk behöver du inte registrera brunnen. Du ansvarar själv för att kvaliteten är bra.

Registrera dricksvatten

Om ditt vatten uppfyller kraven för registrering fyller du i blankett för Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning.

När Bygg och Miljö fått in en anmälan kommer en bedömning göras om verksamheten ska registreras och ett beslut om registrering kommer i så fall att skickas ut.

Bygg och Miljö tar ut en avgift för att registrera livsmedelsverksamheter, läs mer om avgifter för livsmedelskontroll här.

Du behöver också fylla i en förenklad faroanalys samt ett förslag till undersökningsprogram.

I faroanalysen identifieras de eventuella faror som måste förebyggas, tas bort eller minskas till en acceptabel nivå för att vattnet ska uppfylla kriterierna i dricksvattenföreskrifterna.

I förslaget till undersökningsprogram fylls antalet vattenprover som ska tas varje år samt vilka parametrar som ska provtas.

När dessa blanketter kommit in till Bygg och Miljö fastställs faroanalysen och undersökningsprogrammet med ett beslut.

Kontrollbesök och riskklassning

När du har fått ditt beslut om registrering kommer Bygg och Miljö att kontakta dig för att boka in ett första kontrollbesök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur dricksvattenkontrollen fungerar och titta på anläggningen och era provresultat.

Efter besöket kommer vi att göra en riskklassificering av din vattenanläggning, som kommer att ligga till grund för hur många kontrolltimmar du får och hur stor din årliga kontrollavgift blir. Den baseras på råvattnets kvalitet och produktionens storlek.

Riskklassningen görs om på nytt vid ändringar i anläggningen, vartefter kontrolltimmarna och den årliga avgiften kan bli lägre eller högre.

Vad är ditt ansvar?

1. Dricksvattenkvalitet: Du som har en registrerad dricksvattenanläggning har ansvar för att kvalitén på vattnet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Om du är ansvarig för distributionsnätet, ska kvalitén vara bra fram till den punkt där vattnet kommer in i huset. För att säkerställa kvalitén i vattnet behöver du bland annat ha lämpliga rutiner för att sköta och kontrollera vattenanläggningen. Om du får anmärkning på provresultatet ska du utreda orsaken och åtgärda felet.

2. Provtagningar: Det är viktigt att du kontrollerar dricksvattenkvaliteten regelbundet. Du gör mikrobiologiska och kemiska provtagningar på vattnet enligt ditt fastställda undersökningsprogram. Dricksvattenprov ska analyseras hos ett ackrediterat labb och bedömas enligt dricksvattenförskrifterna LIVSFS 2001:30. Tänk på att du behöver spara dina analysresultat för att vi ska kunna kontrollera dem.

3. Informera dina konsumenter om dricksvattenkvaliteten: Dina konsumenter har rätt att få aktuell information om dricksvattenkvaliten. Om du bedömer att det av hälsomässiga skäl inte går att använda dricksvattnet som vanligt är du skyldig att omedelbart informera och lämna råd till konsumenterna.

4. Informera Bygg och Miljö om något händer: Om analysresultaten visar otjänligt eller du får andra problem med ditt vatten ska du höra av dig till Bygg och Miljö. Hör även av dig om du gör ombyggnation av vattenanläggningen, ändrar beredningen av vattnet, gör ett ägarbyte eller andra större förändringar.