Registrera livsmedelsverksamhet

Har du bestämt dig för att starta ett livsmedelsföretag? Då är det en del att tänka på. På den här sidan hittar du kort information om de första stegen du ska ta, och länkar till där du kan läsa mer.

Vem ska registreras?

Alla som hanterar eller säljer livsmedel ska registreras hos Bygg och Miljö om verksamheten sker tillräckligt regelbundet och organiserat.

Det gäller inte bara företag registrerade hos skatteverket utan även föreningar, privatpersoner eller kommunen.

Definitionen av livsmedel omfattar bland annat drycker, godis, kosttillskott, dricksvatten och snus, alltså inte bara det som vi vanligen kallar ”mat”. Det gäller allt från produktion, distribution, lagring, försäljning till servering av livsmedel.

Undantaget gäller större animalieanläggningar som exempelvis slakteri, mejeri, charkuteri, äggpackeri eller fiskindustri samt vin- och sprittillverkning. För sådana verksamheter måste du istället ansöka om ett godkännande hos Livsmedelsverket - kontakta dem för mer information.

Primärproduktion ska anmälas till Länsstyrelsen, framför allt jordbruk med till exempel uppfödning av slaktdjur, mjölkproduktion eller odling av spannmål, grönsaker och bär. Men även jakt, fiske, fiskodling och bärplockning. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Varför man ska registrera sig

Syftet med att livsmedelsanläggningar ska registreras är att Bygg och Miljö ska få kännedom om vilken typ av verksamhet en livsmedelsföretagare bedriver i en viss anläggning och var anläggningen är belägen så att den kan kontrolleras. Kontroll sker av att livsmedlen du hanterar är säkra och att verksamheten följer lagstiftningen. 

Bygg och Miljö är en kontrollmyndighet som arbetar på uppdrag av Livsmedelsverket, dit vi även årligen rapporterar kontrollresultatet. Livsmedelsverket i sin tur rapporterar resultatet till EU.

Verksamheter ska anmäla sin anläggning till kontrollmyndigheten i den kommun eller det län där verksamheten ska bedrivas.

Så här registrerar du

Du registrerar din livsmedelsverksamhet genom att fylla i en blankett för anmälan om registrering:

När Bygg och Miljö fått in en anmälan kommer en bedömning göras om verksamheten ska registreras och ett beslut om registrering kommer i så fall att skickas ut.

Du får starta verksamheten två veckor efter att du har skickat in din registrering även om du inte hunnit få beslutet. Om Bygg och Miljö registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten starta när registreringen är utförd.

Bygg och Miljö tar ut en avgift för att registrera livsmedelsverksamheter, se aktuell taxa , 441.6 kB..

Sanktionsavgift om registrering inte görs

Den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift.

Storleken på sanktionsavgiften beror på verksamhetens omsättning, men lägst 5 000 kr och högst 75 000 kr. För kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Kom därför ihåg att göra din anmälan till Bygg och Miljö INNAN du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet.

Sanktionsavgift tas även ut för den som byter organisationsnummer utan att anmäla detta. Exempelvis om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, och en ny registrering krävs. 

Efter uppstart, ett första kontrollbesök och riskklassning

När du har fått ditt beslut om registrering och startat din verksamhet kommer Bygg och Miljö att kontakta dig för att boka in ett första kontrollbesök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar och titta på verksamheten och lokalerna.

Efter besöket kommer vi att göra en riskklassificering av din verksamhet, som kommer att ligga till grund för hur många kontrollbesök du får per 5 år. Den baseras på vilken livsmedelshantering som sker i verksamheten, hur stor verksamheten är och hur man delger livsmedelsinformation. Riskklassningen ses över vid varje kontrollbesök och redigeras vid behov.

Den första kontrollen är oftast föranmäld. Därefter sker kontrollerna oanmälda i de allra flesta fall.

Ny riskklassningsmodell fr o m 2024

Från och med 2024 kommer vi att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få, så kallad riskklassning.

Arbetet med en ny modell för att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få har pågått under flera år. Efter två remissomgångar har Livsmedelsverket beslutat om en färdig modell.

Under 2023-2024 kommer vi att klassa om alla redan verksamma livsmedelsföretag och beräkna hur mycket kontroll dessa ska få varje år från och med 2024. Vi kommer att behöva ta in nya uppgifter om alla livsmedelsföretag för att kunna göra denna omklassning.

Den nya modellen kommer att ge varje verksamhet en kontrollfrekvens/ 5 år istället för en årlig kontrolltid som verksamheterna haft tidigare. Modellen är mycket mer detaljerad än den tidigare och kommer ge en mer rättvis kontrollfrekvens. På grund av detta kan det också visa sig bli skillnad mot hur ofta man får kontroll idag - vissa kommer få kontroll lika ofta som idag medan vissa kommer få oftare och vissa mer sällan.

Ägarbyte och övertag av verksamhet

En registrering är knuten till en viss livsmedelsföretagare (en viss fysisk eller juridisk person) och en viss anläggning. Om en livsmedelsverksamhet byter ägare så ska den nya ägaren anmäla den anläggningen för registrering, eftersom det definitionsmässigt rör sig om en ny livsmedelsanläggning.

En livsmedelsföretagare kan inte "ta över" en annan företagares befintliga registrering. Tänk på att den tidigare livsmedelsföretagaren även måste avregistrera sin verksamhet hos Bygg och Miljö.

Om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, vilket ska behandlas som ett ägarbyte och en ny registrering krävs.

Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför inte krav om ny registrering av bolagets anläggningar. Den juridiska person (aktiebolaget) som ansvarar för verksamheten är fortfarande densamma (samma organisationsnummer som tidigare = samma livsmedelsföretagare).

Ändring av en livsmedelsverksamhet

Om en förändring sker i verksamheten behöver livsmedels­företagaren anmäla detta till Bygg och Miljö. Detta för att myndigheten alltid ska ha aktuell information om verksamheten.

Förändringen kan komma att påverka behovet av kontroll varför en ny riskklassning av anläggningen kan bli aktuell. Beroende på omfattningen av ändringen kan ett nytt beslut om registrering behöva tas, till exempel vid ändring av bolagsform.

Avgifter för livsmedelskontroll

Det är riksdag och regering som beslutar om hur livsmedelskontrollen ska finansieras. Idag finansieras kontrollen med avgifter, istället för skattemedel, vilket innebär att du som företagare betalar för myndighetens arbete med kontrollen.

Avregistrera en livsmedelsverksamhet

Om en livsmedelsverksamhet läggs ner behöver detta anmälas till Bygg och Miljö

Kontakta Bygg och Miljö antingen via e-post, miljo@ljusdal.se eller via telefon, växel 0651-18000, och be att få prata med livsmedelskontrollen.

Tar du vatten från egen brunn?

Tar du vatten från en enskild vattenanläggning, t.ex. egen brunn, till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta separat hos Bygg och Miljö.

Anmälan av användning av köldmedier

Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till Bygg och Miljö.

Tillstånd för alkoholservering

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från alkoholhandläggningen/Samhällsservicenämnden.

Bygg och Miljö fungerar endast som remissinstans för att verifiera att verksamheten är registrerad enligt ansökan om serveringstillståndet.

Kom därför ihåg att om ändringar har skett eller ska ske i och med serveringstillståndet, behöver Bygg och Miljö meddelas.

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

För att få sälja tobaksvaror behövs tillstånd från Samhällsservicenämnden. Länk till ansökan.

För att få sälja eller servera folköl och e-cigaretter ska en anmälan göras till Samhällsservicenämnden.

Bygglov

När en ny livsmedelslokal ska starta kan det krävas bygglov eller en anmälan om ombyggnad. Finns det godkänd fläkt (imkanal) vid tillagningsplatsen? Ta kontakt med Bygg och Miljö innan påbörjad verksamhet för mer information.

Även ändringar i senare skede av lokalens användningsområde behöver anmälas, exempelvis uteservering, större renoveringar, ändring av skyltning, gatupratare med mera.

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter.

Brandskydd

Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Räddningstjänsten i Ljusdals kommun.