Hur går livsmedelskontrollen till?

Konsumenter ska kunna lita på att inte bli sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. Bygg och Miljö kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna.

Så är livsmedelskontrollen organiserad

Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Kommuner

Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, restauranger, skolkök och organisationer. Totalt omkring 65 000 företag och organisationer i landet. I Ljusdals kommun är 260 livsmedelsverksamheter registrerade och kontrolleras av 4 livsmedelsinspektörer.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av primärproducenter som enskilda jordbruk, men också av exempelvis uppfödare, fiskare och bärplockare. Länsstyrelserna kontrollerar även att kommunernas kontroll följer lagstiftningen.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är den som leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket kontrollerar dessutom själv äggpackerier, viss verksamhet kopplad till musslor, större mejerier, fiskanläggningar med mera och har ständig kontroll på alla slakterier, totalt drygt 1300 anläggningar.

För att göra kontrollen likvärdig över hela landet granskar Livsmedelsverket kommunernas livsmedelskontroll. Verket kontrollerar också att länsstyrelsernas kontroll följer lagstiftningen.

EU

Livsmedelslagstiftningen är, med några få undantag, gemensam för EU. EU kontrollerar att medlemstaternas livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen.

Livsmedelsreglerna gäller hela vägen – från jord till bord

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan - från odling och uppfödning av djur, till produktion, distribution och ända fram till konsumentens tallrik. Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU. Lagstiftningen reglerar bl.a. hygienkrav, utformning och underhåll av lokaler och utrustning, personlig hygien, utbildning, skadedjur, spårbarhet, märkning, faroanalys och mikrobiologiska kriterier. Livsmedelsverket har utvecklat ett sökverktyg, Kontrollwiki, där du kan hitta den information om lagstiftning och kontroll du söker. Information finns också på Livsmedelsverkets webbplats.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt utifrån verksamhetens hantering. Bygg och Miljö gör inte någon besiktning av lokaler innan verksamheten startar och kan inte säga hur just din verksamhet ska utformas.

Skickar du in provtagning av livsmedel eller vatten? Kommunen kan hjälpa till med transport av provet. Läs mer här.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. De ger råd till företagen inom branschen om till exempel lämplig utbildning för olika personalkategorier eller vilka faror och risker som ska tas med i företagens faroanalys. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer.

Hitta branschriktlinjerna här

Hur görs kontrollen?

I Ljusdals kommun är det Bygg och Miljö som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler. Bygg och Miljö arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll, i huvudsak görs oanmälda kontrollbesök och vi kan behöva komma vid pressade tidpunkter för att se att verksamheten klarar rutinerna även vid dessa tillfällen. Men ibland behöver inspektören boka in en tid i förväg med dig som driver verksamheten för att säkerställa att du är på plats vid kontrollen. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrollen. Mer information om avgifter finns på sidan Avgifter för livsmedelskontroll.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter en tidigare kontroll. För sådan, så kallad uppföljande kontroll, tar vi ut en separat avgift.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur, att det är rent i lokalerna och att rätt information ges till konsumenterna. Lagstiftningen är omfattande och vid ett besök kontrolleras en utvald del av lagstiftningen och sällan hela verksamheten. Det är alltid ditt ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs. Läs mer om Livsmedelssäkerhet och hygien.

Kontrollen sammanfattas sedan av inspektören i en kontrollrapport som skickas ut till verksamhetsutövaren. Där framgår vad som har kontrollerats och om det finns brister som behöver åtgärdas.

Vilka regler gäller vid kontrollbesöket?

Bygg och Miljös inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att livsmedelssäkerheten inte kan garanteras behöver du åtgärda detta. Bygg och Miljö gör alltid uppföljande kontroller av avvikelser för att se till att dessa har åtgärdats. Detta görs vid nästa ordinarie kontroll för ringa avvikelser eller vid en extra uppföljande kontroll om avvikelsen behöver följas upp snabbare.

Vid en uppföljande kontroll ska företagaren kunna visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. Om myndigheten kommer fram till att lagstiftningen fortfarande inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud.

Ibland får våra livsmedelsinspektörer frågor om hur olika problem ska lösas. Lagstiftningen är flexibel, det kan ofta finnas olika sätt att åtgärda avvikelser och vi kan inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du är osäker finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Kontrollresultatet är offentligt

Bygg och Miljö är en myndighet. Nästan alla handlingar vi hanterar på Bygg och Miljö är offentliga. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingar och se resultaten från våra kontroller så länge de inte skyddas av sekretess. Media begär regelbundet ut t.ex. kontrollrapporter och beslut.