Registrera livsmedelhantering

Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Ljusdals kommun måste registrera den hos Miljöenheten. En privatperson kan vara en verksamhet. Så du som vill börja sälja, hantera eller på annat sätt föra ut livsmedel till allmänheten anses vara en livsmedelsverksamhet.

Vem ska registreras?

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos Miljöenheten.

Det är alltså inte bara företag registrerade hos skatteverket utan varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något av stadierna i livs­medelskedjan.

Det kan gälla allt från tillagning, endast servering, paketering och/eller förvaring eller transport av livsmedel.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana måste du istället ansöka om ett godkännande. Då kommer Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta Livsmedelsverket för mer information.

Varför man ska registrera sig

Syftet med att livsmedelsanläggningar ska registreras är att Miljöenheten ska få kännedom om vilken typ av verksamhet en livsmedelsföretagare bedriver i en viss anläggning och var anläggningen är belägen, så att myndigheten kan utföra offentlig kontroll.

Miljöenheten är en kontrollmyndighet som arbetar på uppdrag av Livsmedelsverket, dit vi rapporterar och varifrån vägledning för kontroller utförs. Livsmedelsverket i sin tur rapporterar till EU och samtliga kontrollmyndigheter arbetar efter EU-lagstiftningen för livsmedel.

Företagare ska anmäla sin anläggning till kontrollmyndigheten i den kommun eller det län där verksamheten ska bedrivas.

Så här registrerar du

När Miljöenheten fått in en anmälan kommer en bedömning göras om verksamheten ska registreras och ett beslut om registrering kommer i så fall att skickas ut.

Du får starta verksamheten två veckor efter att du har skickat in din registrering även om du inte hunnit få beslutet. Om Miljöenheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten starta när registreringen är utförd.

Miljöenheten tar ut en avgift för att registrera livsmedelsverksamheter, se aktuell taxa , 441.6 kB..

Ägarbyte och övertag av verksamhet

En registrering är knuten till en viss livsmedelsföretagare (en viss fysisk eller juridisk person) och en viss anläggning. Om en livsmedelsverksamhet byter ägare så ska den nya ägaren anmäla en anläggning för registrering, eftersom det definitionsmässigt rör sig om en ny livsmedelsanläggning.

En livsmedelsföretagare kan inte "ta över" en annan företagares befintliga registrering. Tänk på att den tidigare livsmedelsföretagaren även måste avregistrera sin verksamhet hos Miljöenheten.

Om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag så innebär det att en ny juridisk person tar över, vilket ska behandlas som ett ägarbyte och en ny registrering krävs.

Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför inte krav om ny registrering av bolagets anläggningar. Den juridiska person (aktiebolaget) som ansvarar för verksamheten är fortfarande densamma (samma organisationsnummer som tidigare = samma livsmedelsföretagare).

Sanktionsavgift om registrering inte görs

Från 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift.

Hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens omsättning, men minst 5 000 kr och högst 75 000 kr. För kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr.

Kom därför ihåg att göra din anmälan till Miljöenheten INNAN du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet.

Efter uppstart, ett första kontrollbesök och riskklassificering

När du startat din verksamhet kommer Miljöenheten att kontakta dig för att boka in ett första besök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar.

Vi kommer samtidigt att göra en ytterligare bedömning av din verksamhet, en så kallad riskklassning, som kommer att ligga till grund för hur stor din årliga kontrollavgift blir.

Riskklassningen utvärderas vid varje kontroll och vid ändringar inom verksamheten, som alltid ska meddelas Miljöenheten, vartefter den årliga avgiften kan bli lägre eller högre.

Tar du vatten från egen brunn?

Tar du vatten från en enskild vattenanläggning, t.ex. egen brunn, till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta på en särskild blankett.

Detta gäller ifall din verksamhet använder vatten till matlagning och dryck från en enskild vattenanläggning (du kan fortfarande använda vattnet till städning, disk, handtvätt etc).

Då behöver du se till att vattnet uppfyller de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30.

För mer information om dricksvattenanläggning samt registrering av denna, läs vidare här.

Avgifter för livsmedelskontroll

Det är riksdag och regering som beslutar om hur livsmedelskontrollen ska finansieras. Kontrollen finansieras med avgifter, istället för skattemedel, vilket innebär att du som företagare betalar för Miljöenhetens arbete med kontrollen.

Ändring av en livsmedelsverksamhet

Om en förändring sker i verksamheten behöver livsmedels­företagaren anmäla detta till Miljöenheten. Detta för att myndigheten alltid ska ha aktuell information om verksamheten.

Förändringen kan komma att påverka behovet av kontroll varför en ny riskklassning av anläggningen kan bli aktuell. Beroende på omfattning av ändringen kan ett nytt beslut om registreringen behöva tas, till exempel vid ändring av bolagsform.

För handläggningstiden tillkommer en avgift för maximalt en timme.

Avregistrera en livsmedelsverksamhet

Om en livsmedelsverksamhet läggs ner behöver detta anmälas till Miljöenheten.

Kontakta Miljöenheten antingen via e-post, miljo@ljusdal.se, eller via telefon, växel 0651-18000, och be att få prata med livsmedelskontrollen.

Anmälan av användning av köldmedier

Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till Miljöenheten.

Kontakta Miljöenheten antingen via e-post, miljo@ljusdal.se, eller via telefon, växel 0651-180 00.

Tillstånd för alkoholservering

För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd från omsorgsnämnden.

Miljöenheten fungerar endast som remissinstans för att verifiera att verksamheten är registrerad enligt ansökan om serveringstillståndet.

Kom därför ihåg att om ändringar har skett eller ska ske i och med serveringstillståndet, behöver Miljöenheten meddelas.

Anmälan om tobaksförsäljning och folköl

För att sälja tobak och folköl ska en anmälan göras till omsorgsnämnden.

Bygglov

När en ny livsmedelslokal ska starta kan det krävas bygglov eller en anmälan om ombyggnad. Ta kontakt med plan- och byggenheten för detaljerad information.

Även ändringar i senare skede av lokalens syfte och användningsområde behöver anmälas, exempelvis uteservering, större renoveringar, ändring av skyltning, gatupratare med mera.

Fettavskiljare för avloppsvatten

Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter.

Brandskydd

Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Räddningstjänsten i Ljusdals kommun.